Till innehåll på sidan

Regeringen inrättade år 2017 Rådet för hållbara städer. Rådet ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Det ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer och samhällen. Rådet ska också vara ett forum för rådets myndighetschefer. De är de myndigheter som är strategiskt viktiga för det långsiktiga arbetet med hållbar stadsutveckling.

I mars 2022 fick Rådet för hållbara städer ett förlängt och förändrat uppdrag. Det nya uppdraget är bredare. Det innebär att rådet ska fortsätta samverka men behöver inte i detalj visa i vilka uppdrag samverkan skett. Rådet ska inte längre ta fram en gemensam åtgärdslista för publicering på webbplatsen www.hallbarstad.se.

Utöver vad som framgår av det ursprungliga uppdraget tillkom att rådet ska:

  • skapa förutsättningar för myndighetssamarbete som bidrar till att mål 11 Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030 kan uppnås,
  • med stöd av sitt kansli, utveckla webbplatsen www.hallbarstad.se till en plattform för aktuell samlad information om kunskapsstöd och möjligheter till finansiering för utveckling av hållbara städer och samhällen, samt därefter förvalta denna, och
  • stödja de kommuner som berörs av större industrietableringar och industriexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län avseende hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö.

Rådet för hållbara städer utökades också från 13 till 14 ledamöter då myndighetschefen för Folkhälsomyndigheten nu är medlem i rådet.

 

Rådet för hållbara städer tog fram till år 2022 fram en rapport till regeringen som också publicerades på webbplatsen hallbarstad.se i mars. I rapporten redovisades hur myndigheterna och organisationerna som ingår i Rådet samverkar för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Sedan december 2023 lämnas i stället en kort årligt rapport till regeringskansliet.

Tillsammans genomför rådet en rad konkreta åtgärder som ska stärka kommunernas omställningsarbete.

 

Ladda ner rapporten Pdf, 2 Mb
Rapport
Bild för Mål 11

Åtgärder kopplat till mål 11 - Hållbara städer och samhällen i sin helhet

Flera av åtgärderna kopplar till mål 11 i sin helhet. Dessa åtgärder kan delas upp i interna åtgärder som handlar om hur vi stärker samverkan mellan myndigheterna, samt externa åtgärder som handlar om kunskap, verktyg och metoder som vi utvecklar för kommuner och andra externa aktörer.

Bild för Delmål 11.7

Åtgärder kopplat till mål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

Bild för Delmål 11.3

Åtgärder kopplat till delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering