Till innehåll på sidan

Rådet för hållbara städer ska ta tillvara erfarenheter och relevant kunskap inom hållbar stadsutveckling. I sitt uppdrag ska vi föra dialog, samverka och involvera aktörer på nationell, regional och lokal nivå. På så sätt skapas möjligheter att utveckla nya samarbetsformer mellan myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle.

Enligt regeringsuppdraget ska Rådet redovisa följande tre arbetsuppgifter:

  • Samverkansåtgärder
    Rådet ska årligen redovisa en samlad åtgärdslista av ge­nomförda och planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling, och som myndigheterna avser utföra eller har utfört i samverkan. Listan ska publiceras på Rådets gemensamma webbplats www.hallbarstad.se.
  • Gemensamma aktiviteter som är strategiskt viktiga för arbetet med hållbara städer
    Rådet ska årligen redovisa förslag till regeringen på åt­gärder som Rådet anser är strategiskt viktiga för arbetet med hållbara städer, men som helt eller delvis ligger utanför de deltagande myndigheternas ansvarsområden.
  • Rådets förslag till regeringen på frågor som behöver utredas mer
    Rådet ska lämna förslag till regeringen på eventuella frågor som behöver utredas.

I rapporten finns åtgärdslistan för 2021. Listan är uppdelad i åtgärdsområden enligt Agenda 2030 mål 11, Hållbara städer och samhällen, och vissa av delmålen som finns kopplat till mål 11. Dessa delmål har valts för att de tydligt ligger i linje med målområdena i Strategi för levande städer och har relevans för de åtgärder som myndigheterna valt att samverka om.

Ladda ner rapporten Pdf, 652 Kb
Rapport
Bild för Mål 11

Åtgärder kopplat till mål 11 - Hållbara städer och samhällen i sin helhet

Flera av åtgärderna kopplar till mål 11 i sin helhet. Dessa åtgärder kan delas upp i interna åtgärder som handlar om hur vi stärker samverkan mellan myndigheterna, samt externa åtgärder som handlar om kunskap, verktyg och metoder som vi utvecklar för kommuner och andra externa aktörer.