Till innehåll på sidan

Kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter

Ansvarig myndighet

Boverket (projektägare), SCB (genomförare) samt Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och SLU.

Så här sker samverkan

Arbetet mellan Boverket och SCB sker genom samverkan och med övriga aktörer genom sam¬syn.

Tidplan för genomförande

En nationell kartläggning ska vara klar under 2021.

Det här gör vi

Under 2020 har SCB tagit fram en förstudie för lämplig metod att kartlägga trädtäckningen i städer och tätorter. Därefter har Boverket gått vidare med en pilotstudie som omfattar två kompletterande delstudier – dels en metod med nationella marktäckedata (NMD) som bas och dels en metod som utgår från applikationen Stadsträd.se. Se mer här: www.stadsrad.se Under 2021 avser Boverket att med samverkande myndigheter skala upp pilotstudien till nationell nivå. Målet är att få fram ett planeringsunderlag som både kan användas för nationell uppföljning av förutsättningarna för ekosystemtjänster i städer och tätorter och för kommunernas egen grönplanering.

Därför behövs åtgärden

Boverket har i uppdrag att följa upp etappmålet för ekosystemtjänster i den byggda miljön. Därför har Boverket kartlagt lämpliga indikatorer för att följa upp de rumsliga förutsättningarna för olika typer av ekosystemtjänster i städer och tätorter. Trädtäckning har här lyfts fram som en viktig indikator. Trädtäckning kan relateras till nyttor för klimatanpassning som dagvattenhantering och reglering av lokalklimat, kolinbindning samt flera andra stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Boverket har också i uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. En kartläggning som tydliggör trädtäckningen är ett relevant planeringsunderlag för klimatanpassning för kommuner och länsstyrelser samt andra aktörer.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11, särskilt delmål 11.7, 11.A, 11.B och Mål 3, 13 och 15.