Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Boverket ska verka för kunskapsspridning inom sektorsområdet, följa miljömålet God bebyggd miljö och vara aktiv i internationellt arbete inom sektorsområdet. Detta är exempel på uppgifter för Boverket som framgår av instruktionen. Grunden för vårt arbete är plan- och bygglagen, delar av miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen.

Boverket arbetar bland annat med att:

  • ta fram föreskrifter och vägledningar
  • ansvara för tillsyn över energideklarationer och tillämpningen av plan- och bygglagen
  • administrera statliga stöd och bidrag
  • utreda och analysera frågor inom vårt verksamhetsområde.