Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet efter den senaste regeringsombildningen.

 

Boverket ska verka för kunskapsspridning inom sektorsområdet, följa miljömålet God bebyggd miljö och vara aktiv i internationellt arbete inom sektorsområdet. Detta är exempel på uppgifter för Boverket som framgår av instruktionen. Grunden för vårt arbete är plan- och bygglagen, delar av miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen.

 

Boverket arbetar bland annat med att:

  • ta fram föreskrifter och vägledningar
  • ansvara för tillsyn över energideklarationer och tillämpningen av plan- och bygglagen
  • administrera statliga stöd och bidrag
  • utreda och analysera frågor inom vårt verksamhetsområde.