Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som främjar genomförandet av funktionshinderspolitiken. Detta gör vi genom att utveckla och sprida kunskap om hinder för delaktighet samt stödja ansvariga samhällsaktörer.

Vårt uppdrag är att verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktions­nedsättning och för jämlikhet i levnadsvillkor.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för arbetet.