Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor och är en drivande och samordnande kraft i miljöarbetet. Vi ansvarar bland annat för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning.

Hållbar stadsutveckling berör en stor del av Naturvårdsverkets uppgifter. Hit hör till exempel vårt arbete med samhällsplanering, transporteffektivt samhälle, innovationer, ekosystemtjänster, luftfrågor, bullerfrågor, konsumtions- och livsstilsfrågor, trafik- och transportfrågor, regionalt utvecklingsarbete samt avfallsfrågor.