Till innehåll på sidan
Kartläggning för reglering av vattenflöden. Bil åker på en vattenfylld väg.

Foto: Mikael Svensson Johner

Kartläggning för reglering av vattenflöden

Naturvårdsverket och Boverket ger stöd för kartläggningar som underlättar arbetet med klimatanpassning.

Nu finns en arbetsbeskrivning om att kartlägga mark- och vattenområden som resurs för reglering av vattenflöden. Du hittar den i Naturvårdsverket och Boverkets vägledning om grönplanering: B3.1 Mark- och vattenområden som resurs för reglering av vattenflöden i anslutning till riskområden (naturvardsverket.se)

Kartläggningen är värdefull att göra i samband med översiktsplanen och som ett underlag för exempelvis klimatanpassningsplaner och åtgärdsplaner. Med kunskapen om vattenflöden kan kommunen arbeta mer effektivt med klimatanpassning.

Mer om kartläggning inom grönplanering (på naturvardsverket.se)