Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

De viktigaste styrmedlen för det folkhälsopolitiska arbetet i Sverige är det folkhälsopolitiska ramverket med de åtta målområdena och Agenda 2030. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa och där har en hållbar stadsutveckling en viktig roll som knyter an till många av Folkhälsomyndighetens uppgifter. Hit hör till exempel vårt arbete med klimatanpassning, hälsoskydd enligt miljöbalken, fysisk aktivitet, friluftsliv, psykisk hälsa, buller, luftkvalitet, uppföljning av den miljörelaterade hälsan och de nationella miljökvalitetsmålen.