Till innehåll på sidan

Regeringens satsning för hållbar stadsutveckling

I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKL och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Rådet ska verka till maj 2022. Fram till dess ska en samlad åtgärdslista bestående av genomförda och planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling presenteras på webbplatsen Hållbar Stad varje år.

Uppdraget från regeringen till Rådet för hållbara städer är att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levan­de och hållbara städer och samhällen. Utgångspunkterna utgörs av mål 11 i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling och propositionen Politik för gestaltad livsmiljö. I dessa mål och strategier lyfts behovet av att se till helheten och hur sociala, ekologiska och ekonomiska frågor hänger samman. Hur vi planerar, bygger och utvecklar våra städer och samhällen påverkar i princip samtliga delmål i Agenda 2030.

Varje år ska Rådet dessutom redovisa vilka åtgärder man ser som strategiskt viktiga för arbetet med hållbara städer, men som helt eller delvis ligger utanför de deltagande myndigheternas ansvarsområden. Det ska även lämnas förslag på eventuella stadsutvecklingsfrågor som behöver utredas.

Boverket har fått i uppdrag att upprätta ett kansli som stöd i rådets arbete. För att komma i kontakt med kansliet skicka ett mail till radetskansli@boverket.se.

Under Rådets arbete finns åtgärdslistan för 2021.
Läs eller ladda ner Rådet för hållbara städers rapport 2020 (pdf).
Läs eller ladda ner Rådet för hållbara städers rapport 2019 (pdf)
Läs eller ladda ner Rådets åtgärdslista för 2018 (pdf)

 

Regeringens ambitioner

Det övergripande mål för den hållbara stadsutvecklingen, som står skrivet i Strategin för hållbara städer, ser ut så här:

Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter, som t.ex. gång och cykel. Helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt.

Regeringens ambition är att svenska städer och samhällen ska utvecklas till att bli både gröna, hälsosamma, inkluderande och klimatsmart. Nyckeln till detta, står det i strategin, är att stärka och stötta kommunerna i deras arbete.

 

Hur fungerar Rådet för hållbara städer?

Rådet för hållbara städer består av myndighetscheferna på alla deltagande myndigheter samt representanter från kommuner och länsstyrelser. Ordförande för Rådet är riksarkitekten Helena Bjarnegård.

Till Rådet finns en expertgrupp knuten. Den består av sakkunniga inom varje deltagande organisation. Expertgruppen tar fram strategier, förslag på åtgärder och samverkansmöjligheter.

Dessutom finns en kommungrupp, en näringslivsgrupp samt en forskning och innovationsgrupp knuten till Rådet. Dessa fungerar som bollplank i Rådets arbete för att säkerställa att arbetet får ett verkligt genomslag.

Följande myndigheter ingår i Rådet för hållbara städer:

Boverket
Energimyndigheten
Formas
Länsstyrelserna
Myndigheten för delaktighet
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design
Statens konstråd
Sveriges Kommuner och Regioner
Tillväxtverket
Trafikverket
Vinnova

 

Om webbplatsen

Ett forum för kunskapsspridning och goda exempel

Hållbar Stad är ett forum för dig som arbetar med eller intresserar dig för hållbar stadsutveckling. Syftet med sidan är att sprida kunskap och skapa möjligheter till samverkan kring hållbar stadsutveckling.

Webbplatsen Hållbar Stad drivs av Rådet för hållbara städer, ett forum där 11 myndigheter samverkar för att påskynda utvecklingen mot mer hållbara, hälsosamma och inkluderande städer.

 

Så här hanterar vi personuppgifter

Hållbar Stad administreras av Boverket.
Läs mer om hur Boverket behandlar personuppgifter.

 

Tillgänglighetsredogörelse för hållbarstad.se

Boverket administrerar den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur hållbarstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hållbarstad som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till oss på hallbarstad@boverket.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss på hallbarstad@boverket.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Att tillgänglighetsgranska och anpassa vår webbplats är ett kontinuerligt arbete. Den senaste granskningen gjordes av CGI i november 2020. Senaste bedömningen gjordes den 5 november 2020. Redogörelsen uppdaterades 19 november 2020.

 

Samarbetspart

På Hållbar Stad bidrar också ett antal aktörer som verkar inom hållbar stadsutveckling. Varje samarbetspart ges möjligheten att publicera bloggtexter, krönikor och information om evenemang.

Som samarbetspart välkomnas i första hand myndigheter, kommuner, regioner, ideella organisationer, branschorganisationer och andra icke-vinstdrivande aktörer. Vi kan också välja att samarbeta med kommersiella aktörer inom området. Företrädesvis gäller detta för projekt där företag samarbetar med exempelvis kommuner, ideella organisationer eller liknande.

Är du intresserad av att bli samarbetspart? Vill du veta mer? Kontakta oss!
hallbarstad@boverket.se

Samarbetsparter:

Ekologigruppen
Form/Design Center
IQ Samhällsbyggnad
Nationellt centrum för klimatanpassning
URBIO