Statens konstråd grundades 1937 och är en statlig myndighet under Kulturdepartementets område för bildkonst, arkitektur, form och design. Den konst vi producerar är representativ och ger uttryck för den tid vi lever i. Våra uppdrag och vårt arbete följer och förändras i takt med samhällets utveckling och speglar samtiden.

Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Vi producerar, beställer och förvärvar konstverk och gestaltningar för platser över hela landet samt utvecklar och sprider kunskap om offentlig konst. Flera av dessa uppdrag ingår i Statens konstråds arbete med gestaltad livsmiljö.

Vi arbetar också med att skapa konstkollektioner till de statliga myndigheter som ansöker om det. Kollektionerna sätts samman av konstverk från vår samling. Ett ytterligare växande område är förvaltningen av offentlig konst, där vi bistår med kunskap och stöd.