Till innehåll på sidan
Ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus. Trädtäckning i 200 tätorter. Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket

Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket

Ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Folkhälsomyndigheten har publicerat en ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus. En förändring jämfört med tidigare är att de nya allmänna råden har ett större fokus på höga temperaturer.

Tillsynsvägledningen består av nya allmänna råd och en ny vägledning och ersätter tidigare allmänna råd om temperatur inomhus och handboken ”Temperatur inomhus”. Den är i första hand framtagen för tillsynsmyndigheterna, kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder men kan även användas av fastighetsägare och verksamhetsutövare på exempelvis äldreboenden och skolor.

Riktvärden för inomhustemperatur

Som tidigare innehåller de allmänna råden riktvärden för både lägsta och högsta inomhustemperatur. En viktig förändring jämfört med tidigare är nya råd om vilka åtgärder som kan vidtas i fastigheter för att sänka inomhustemperaturen när det är varmt ute. Förebyggande åtgärder kan exempelvis vara att

– installera solskydd vid fönster med direkt solinstrålning,

– bevara och planera för skuggande träd,

– se till att fönster kan öppnas för vädring och att detta kan ske på ett säkert sätt,

– åtgärda bristfällig isolering,

– utföra åtgärder på ventilationen, och

– utreda behovet av och förutsättningarna för komfortkyla

I tillsynsvägledningen finns även en beskrivning av hur en utredning av inomhustemperatur kan göras.

Handlingsplaner för värmebölja

Värmerelaterad ohälsa kan förebyggas, till exempel genom att kommuner, regioner och andra vårdgivare utvecklar handlingsplaner för värmebölja. Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten publikationer till stöd för det förebyggande arbetet kring värmebölja. Informationsmaterialet är målgruppsanpassat till olika befattningar inom vård och omsorg, men också till sårbara grupper och deras anhöriga.

Länkar

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus HSLF-FS 2024:10

Tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner och informationsmaterial

För mer information

Folkhälsomyndigheten, halsoskydd@fohm.se