Till innehåll på sidan

Trafikverkets handlingsprogram för arkitektur

Ansvarig myndighet

Trafikverket i samverkan med Boverket, Myndigheten för Delaktighet, Riksantikvarieämbetet och Vinnova.

Så här sker samverkan

Samtal med möjlighet till samförstånd

Tidplan för genomförande

Åtgärden föreslås genomföras under början 2021, med fortsättning till maj 2022.

Det här gör vi

Trafikverkets handlingsprogram för arkitektur har som syfte att öka medvetenheten om arkitekturens betydelse i planeringen och genomförande av statlig transportinfrastruktur för att uppnå goda livsmiljöer och ett hållbart samhälle. Handlingsprogrammet är ett ramverk som omfattar många olika åtgärder, både interna och externa, där ett flertal skulle stärkas och utvecklas av att diskuteras och samordnas med övriga myndigheter i Rådet. Därför föreslås att det skapas en referensgrupp med medlemmar från Rådets myndigheter med fokus på att utbyta erfarenheter och perspektiv som kan stötta arbetet med handlingsprogrammet. Målet är också att identifiera åtgärder som leder till samarbeten med syfte att stärka myndigheternas gemensamma mål.

Därför behövs åtgärden

Den statliga transportinfrastrukturen är av avgörande betydelse för kommunernas trafikplanering, samtidigt som den ofta påverkar stora områden i städernas centrala delar. Att samordna arbetssätt, krav och förhållningssätt mellan myndigheter ökar förutsättningarna för att uppnå ett hållbart samhälle och kan bland annat göra att det går att skapa bättre sätt att samverka kring både planering, utformning och förvaltning av den statliga transportinfrastrukturen.

Koppling till Agenda 2030

Den här åtgärden har bäring på flera delmål inom mål 11: Delmål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla genom att med hjälp av samverkan skapa sammanhängande, attraktiva och hållbara transportmöjligheter för en större andel av befolkningen, samt 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering genom att med samverkan skapa större förståelse för den statliga transportinfrastrukturens betydelse och påverkan på både boende i närområdet och på kommunernas förutsättningar att bygga hållbara städer.