Till innehåll på sidan

Konferens om mål 11 i Agenda 2030

Ansvarig myndighet

Rådets kommunikatör är samman¬kallande. Arbetsgrupp från samtliga Rådets medlemmar bidrar i åtgärden.

Så här sker samverkan

Samverkan

Tidplan för genomförandet

2021–2022

Det här gör vi

Den 19–22 oktober 2020 arrangerade Rådet och Nationella forskningsprogrammet för Hållbart sam-hällsbyggande gemensamt en digital mål 11-vecka, ”Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen”. Formas koordinerade arbetet i samverkan med alla myndig¬heter inom nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och alla organisationer inom Rådet. Rå¬det har för avsikt att genomföra en konferens med liknande upplägg inför slutrapporteringen 2022.

Därför behövs åtgärden

För att nå mål 11, Hållbara städer och samhällen, i Agenda 2030 behöver vi öka takten och stär¬ka omställningskraften hos kommunerna. Ett sätt att göra detta är att stärka kopplingen mellan forskning och praktik. Det finns idag mycket forskning som pågår kring hållbart samhällsbyggande. Många myndigheter finansierar forsk¬ningsprojekt, innovationsprojekt, vägledningar och guider som berör kommuner och praktiker inom samhällsbygg¬nadsområdet.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11