Till innehåll på sidan

Bidra till internationell uppväxling

Ansvarig myndighet

Formas, Vinnova och Energimyndig¬heten har gemensamt ägandeskap. Samverkan sker med Tillväxtverket.

Så här sker samverkan

Myndighetssamverkan

Tidplan för genomförande

2021

Det här gör vi

Stärka förutsättningarna för svenska städer och andra aktörer att i bred europeisk samverkan bidra till och dra nytta av innovation och ny kunskap för omställning. Samverkan syftar här till att koordinera insatser inom Sverige, för att sprida kunskap om och engagemang inför att delta i europeiska forsknings- och innovationsprojekt.

Därför behövs åtgärden

Inom JPI Urban Europe och ERANET kommer ett flertal utlysningar inom området hållbara städer genomföras under 2021. Samtidigt pågår arbetet med att forma nästa ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe, inom EU och ett nytt missions-område, Climate-neutral and Smart cities. Att delta i europeiska forsknings- och innovationsprojekt är en möjlighet för såväl offentlig sektor som näringslivsparter att utvidga nätverk och marknader, bygga på kunskap och utveckla lösningar i bred europeisk samverkan.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11 och 17