Till innehåll på sidan

Områdesanalys hållbara städer och samhällen

Ansvarig myndighet

Vinnova i samverkan med Formas, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Så här sker samverkan

Samverkan mellan myndigheterna med fokus på erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Tidplan för genomförandet

Arbetet fortsätter under 2022.

Det här gör vi

Myndigheterna fortsätter att dela kunskap och erfarenheter kopplat till behov och hinder inom området hållbara städer och samhällen. Formas, Energimyndigheten och Vinnova tar tillsammans del av utvärderingar av de strategiska innovationsprogrammen. De strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment, InfraSweden2030, Drive Sweden och RE:Source genomgick sin sexårsutvärdering under 2021. Myndigheterna har tillsammans bidragit till och tagit del av utvärderingar och analyser. Områdesanalys handlar även om att i olika forum utbyta erfarenheter om olika aktörers roller inom ekosystemet hållbara städer, för att bättre förstå perspektiv som mobilisering, omställning och systeminnovation utifrån ett aktörsperspektiv. Myndigheterna har aktivt deltagit i arbetet och tagit del av förstudien om nationell samordning av finansiering och kunskap inom hållbara städer som leddes av WSP på uppdrag av rådet.

Därför behövs åtgärden

Inom flera av rådets medlemmar pågår ett strategiskt arbete kopplat till prioriteringar inom området hållbara städer. Det behövs kontaktytor mellan dessa aktiviteter för att säkerställa kunskaps- och erfarenhetsutbyte och en stärkt ackumulerad analys.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11, brett.