Till innehåll på sidan

Arena för transporteffektiv stadmiljö

Ansvarig myndighet

Trafikverket i samverkan med Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket och SKR.

Så här sker samverkan

Samverkan

Tidplan för genomförande

2020–2022

Det här gör vi

En arena för fossilfri tillgänglighet och transporteffektivitet i städer ska skapas, alternativt att man verkar via andra arenor. Syftet är att genom kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer skala upp åtgärder och öka genomförandetakten i arbetet med att nå transportsektorns klimatmål och skapa förutsättningar för att Sverige har nettonollutsläpp senast 2045.

Detta kommer att ske exempelvis genom webbinarier, labbar, workshops, nätverksmöten med mera och omfattar både offentliga och privata aktörer. I dagsläget finns inga insatsområden identifierade men arbete pågår. Fokus kommer att vara både på insatsområden som kan leda till relativt snabba effekter men även insatser med längre planeringshorisonter.

Därför behövs åtgärden

Regeringen har höga ambitioner inom klimatområdet och inrikes transporter står för cirka hälften av växthusgasutsläppen inom den icke handlande sektorn. Regeringen gör bedömningen att det krävs informationshöjande insatser för att klimatmålen ska nås. Arenan kommer att innebära insatser som stödjer kommuner och städer i deras ambitioner att nå lokala, regionala mål samt bidra till de nationella klimatmålen. Inom vissa områden kan det idag saknas en sammanhållande nationell kraft som bidrar till samordningsvinster med mera.

Koppling till Agenda 2030

Delmål 11.2 och 11.6.39