Till innehåll på sidan

Forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Ansvarig myndighet

Formas i samverkan med Boverket, Energimyndigheten, Forte, Lantmäteriet, Mistra, MSB, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, SIDA, Tillväxverket, Trafikverket, Vetenskapsrådet, Vinnova.

Så här sker samverkan

Samverkan

Tidplan för genomförande

Det tioåriga programmet startade 2017 och programmets medel beräknas uppgå till ca 100 Mkr per år

Det här gör vi

Under 2021 planeras utlysningar för forskningsprojekt kring klimatanpassning av byggd miljö, landsbygd och regional utveckling samt social bostadspolitik. En särskild utlysning planeras också för att söka medel för tillämpning av forskning för ett hållbart samhälle. Inom ramen för programmet genomförs också en öppen digital seminarieserie där aktuell forskning kring olika tematiska områden presenteras och diskuteras. Under 2021 pågår även ett arbete med att revidera den strategiska forskningsagendan för programmet.

Därför behövs åtgärden

Sverige står inför stora utmaningar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Utmaningarna består till exempel av miljörelaterade problem såsom att vi förbrukar för mycket resurser samt att minska risken för klimatförändringar och anpassa oss till att de faktiskt sker. Därtill blir städer och samhällen alltmer segregerade med ökade klyftor mellan sociala grupper och olika platser. För att hantera dessa utmaningar och åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande utgör ett samlande nationellt forskningsprogram en bra plattform för att finansiera, utveckla och sprida forskningen på området. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda och ett arbete kommer pågå under 2021 med att revidera denna. Ramböll utvärderade under 2020 programmets organisation med mycket goda resultat. Att samordna den nationella forskningsfinansieringen på området är centralt inom programmet. Från och med hösten 2020 är också Tillväxtverket med i programkommitté och arbetsgrupp för att än bättre kunna samordna med finansieringen för regionalfondsprogrammet 2021–2027. Resultaten från programmet ska komma samhället till nytta och bidra till ny kunskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande och främja att befintlig kunskap används. Detta innefattar flera olika satsningar på att nyttogöra forskningen, med särskilt fokus på kommunerna.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11