Till innehåll på sidan

Länsträffar med kommunerna i samverkan med Länsstyrelserna

Ansvarig myndighet

Rådets ordförande tillsammans med länsstyrelserna är sammankallande. Samtliga Rådets med-lemmar bidrar i olika event.

Så här sker samverkan

Samverkan

Tidplan för genomförandet

Löpande under hela Rådets uppdragstid fram till maj 2022

Det här gör vi

Rådet genomför under perioden 2020–2022 möten/rundabordssamtal i länen, i samverkan med länssty¬relserna. Besöken fördelas fram till våren 2022. Några med¬lemmar från Rådet och från expertnätverket närvarar vid varje möte/samtal. Andra deltagare bör vara kommuner i länet, representanter från regionerna samt personer från aka¬demi och näringsliv med stort kunnande och engagemang i hållbar stadsutveckling. Detta kan genomföras som specifika event där länsstyrelse och Rådet gemensamt bjuder in eller genom att Rådet adderar programpunkter och deltar i konfe-renser/möten/runda bordssamtal som redan planeras i länen.

Därför behövs åtgärden

Rådet ska även arbeta för att nå de kommuner som behöver hjälp att komma längre i sin om-ställning till hållbar stadsutveckling genom att skapa arenor för samtal, kunskapsutveckling och inspiration. Kommuner som kommit längre kan användas som goda exempel och inspiratörer.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11