Till innehåll på sidan

Goda exempel genom uppdraget Smart City Sweden

Ansvarig myndighet

Energimyndigheten ansvarig. Vinnova, Lantmäteriet, Business Sweden, Tillväxtverket, Trafikver¬ket, Naturvårdsverket och Boverket ingår i uppdraget. SKR följer genom Rådet.

Så här sker samverkan

Informationsutbyte

Tidplan för genomförandet

Nuvarande uppdrag pågår fram till mars 2022

Det här ska vi göra

Informera och nå ut med kunskap om Smart City Sweden via aktörerna i Rådets olika kanaler och via www.hallbarstad.se. De av Rådets aktörer som har identifierat ”best practise”, det vill säga goda exempel på svenska erbjudanden för smarta och hållbara städer, delger Smart City Sweden dessa.

Därför behövs åtgärden

Regeringsuppdraget Smart City Sweden tar avstamp i Sveriges exportstrategi och syftar till att bidra till främjandet av lösningar för smarta och hållbara städer, visa upp och demonstrera exempel på svenska smarta och hållbara stadslösningar för att öka spridningen av dessa internationellt och underlätta samordning och erfarenhetsutbyte inom lokal och regional främjarverksamhet. ”Smart City Sweden” tar emot besöksdelegationer från hela världen som är intresserade av de lösningar Sverige kan erbjuda för att möta urbaniseringens globala utmaningar, inom såväl miljöteknik, mobilitet, digitalisering, stadsplanering och social hållbarhet. Bakom plattformen finns ett brett nätverk av myndigheter, branschorganisationer och privata företag. Besöksplattformen drivs av IVL Svenska miljöinstitutet och verksamheten finansieras av Energimyndigheten. På demonstrationsplattformen samlas innovationer som är exportmogna, men där ingår även att beskriva de ramverk och initiativ som lett fram till dessa lösningar. Syftet är att nå ut med dessa på en internationell marknad för att öka kunskapen och intresset för svenska lösningar. I förlängningen kan det bli fler internationella affärer för svenska kommuner, städer och företag. Se mer på: www.smartcitysweden.com

Koppling till Agenda 2030

Mål 7, 8 och 11