Till innehåll på sidan

Stöd för socialt hållbar stadsutveckling

Ansvarig myndighet

Vinnova i samverkan med Myndigheten för delaktighet, ArkDes, SKR och Energimyndigheten.

Så här sker samverkan

Samverkan mellan myndigheterna med fokus på erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Tidplan för genomförandet

Arbetet avslutas i februari 2022.

Det här gör vi

Vinnova har haft ett uppdrag från regeringen om att stärka forskning och innovation inom området universell utformning vilket bland annat resulterade i en utlysning 2020 ”Innovationer inom universell utformning”. Vinnova har totalt haft 34 projekt inom satsningen varav cirka 15 pågående projekt som avslutas senast februari 2022. Under 2021 har ett projekt som heter ”Programuppföljning och samverkansstöd Tillgänglighetsdesign/Universell utformning” funnits som stöd till de 15 projekten samtidigt som satsningen utvärderas inom projektet. Stödet har inneburit två programkonferenser under året, en med fokus på samverkansstöd och en med fokus på lärdomar och utmaningar. Under hösten har utvärderingen och uppföljningen innefattat intervjuer och enkäter som sammanställt i en rapport som ska vara klar i februari 2022. Då Vinnovas regeringsuppdrag är avslutat så har uppdraget under 2021 tagits vidare i utlysningen ”Social hållbarhet i den fysiska miljön” där ett av de beviljade projekten är ”Visualisering för universell utformning i plan- och byggprocesser”. Det finns även tydliga kopplingar till området i projektet ”Jämlikhetens syntax, ett verktyg för att uttrycka och implementera jämlikhet och inkludering”. Inom ramen för Agenda 2030-uppdraget tog Myndigheten för delaktighet fram ett antal inspirationsfilmer med just ingången universell utformning som stöd för socialt hållbar stadsutveckling. En av filmerna visades exempelvis på Myndigheten för delaktighets och Länsstyrelsernas Nationella samling.

Därför behövs åtgärden

Universell utformning är en viktig del av hållbar stadsutveckling, för att säkerställa tillgängliga miljöer, där alla i största möjliga mån känner sig delaktiga oavsett funktionsförmåga, kön, ålder och bakgrund. Universell utformning lyfts även upp som ett viktigt perspektiv i ”Strategi för levande städer”. Samtidigt är universell utformning
ett nytt område som få kommuner har erfarenhet av att arbeta operativt med. Därför behövs aktiv spridning av goda exempel och samverkan mellan olika sektorer.

Koppling till Agenda 2030

Mål 11, särskilt delmål 11.2, 11.3 och 11.7.