Till innehåll på sidan

Vägledning om kommunal grönplanering

Ansvarig myndighet

Naturvårdsverket och Boverket i samverkan med SKR, Riksantikvarieämbetet, MFD, Folkhälsomyndigheten, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna, Vinnova, Kristianstad kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU.

Så här sker samverkan

Arbetet mellan Naturvårdsverket och Boverket kommer att ske genom samhandling. Övriga myndigheter och organisationer kommer att ske genom samsyn och i viss mån även samverkan.

Tidplan för genomförande

Tidplan för genomförandet: Arbetet har pågått under 2020 med målet att publicera vägledningen våren 2021.

Det här gör vi

Målet med projektet är att ta fram en konkret och användarvänlig vägledning om hur man kan ta fram en grönplan som kan användas i planering, byggande, förvaltning och utveckling av befintlig grönstruktur. Ett annat viktigt mål är att beskriva hur de olika vägledningar som redan finns om exempelvis ekosystemtjänster, grön infrastruktur, kommunal friluftslivsplanering kan hanteras i en grönplan för att få en samordnad planering.

Därför behövs åtgärden

I dagsläget har drygt hälften av landets kommuner tillgång till planeringsunderlag för grönstruktur och naturvård. Det finns ändå behov av att utveckla metodiken för grönplanering med avseende på vilka underlag som behöver tas fram, vilka analyser som behövs, hur man kan arbeta både strategiskt och konkret med grönstrukturfrågor på kommunal nivå, på stadsnivå samt på stadsdelsnivå. Detta för att få till en mer hållbar utveckling av grönstruktur i våra städer så att värden som kan vara svåra att ersätta inte byggs bort.

Koppling till Agenda 2030

Åtgärden bidrar till flera delmål under mål 11 genom att vägledningen kan bidra både till att skydda värden (mål 11.4) för framtiden, skapa mer resilienta system som är anpassade för ett förändrat klimat (mål 11.B) samt att det kan ge bättre förutsättningar för regional grönstruktur (mål 11.A) och ger förutsättningar för inkluderande grönområden (mål 11.7).
Åtgärden kan också anses bidra till uppfyllelse av Agenda 2030-målen: 3, 13 och 15.