Till innehåll på sidan

Samverkan kring medel till hållbar stadsutveckling

Ansvarig myndighet

Tillväxtverket i samverkan med fram¬förallt Boverket, Vinnova, Energimyndigheten, Naturvårds-verket, Riksantikvarieämbetet och Trafikverket.

Så här sker samverkan

Samverkan ska ske genom samsyn kring det gemensamma målet att förenkla för kommunerna att implementera regeringens strategi för levande städer genom att möjliggöra finansiering för områden som bidrar till detta.

Tidplan för genomförande

Detta är en åtgärd som stödjer myndigheternas olika initiativ på området genom kunskapsunderlag och samtal, därför är det en åtgärd som bör pågå så länge Rådets verksamhet pågår.

Det här gör vi

Samverkar för att de medel som är öronmärkta för hållbar stadsutveckling i nationella programmet i regionalfonden ska ha en så bred förankring som möjligt.

Därför behövs åtgärden

Efter att programmet har godkänts behövs fortsatt samordning av finansiering och nationellt kunskapsstöd. Det är viktigt att få en kunskapsbredd på inriktningen för att kunna bidra till implementering av regeringens strategi för levande städer och de globala hållbarhetsmålen. Därav är det viktigt att utarbeta detta i dia¬log med andra myndigheter. De medel som kommer finnas inom Europeiska regionala utvecklingsfonden för hållbar stadsutveckling kan stärka implementering av regeringens strategi för levande städer.

Koppling till Agenda 2030

Övergripandet fokus på mål 11, och framförallt delmål 11.a. men med kopplingar till flera andra mål.