Till innehåll på sidan

Ohållbara transportsystem

Ansvarig myndighet

Naturvårdsverket i samarbete med ett flertal myndigheter bland annat Trafikverket, Energimyndigheten, Länsstyrelserna, MFD, Formas, Vinnova och Tillväxtverket.

Så här sker samverkan

Samverkan syftar till att skapa en arena för erfarenhets- och kunskapsutbyte för åtgärder som främjar ett transporteffektivt samhälle. Vilka andra organisationer som samverkan sker med är inte fast utan varierar mellan olika aktiviteter inom ramen för projektet, bland annat beroende på tema för respektive aktivitet.

Tidplan för genomförande

Kontinuerligt arbete, fortsätter under 2021

Det här gör vi

Det centrala syftet med initiativet är att identifiera åtgärder samt främja spridning av kunskaper och erfarenheter av arbete som främjar det transporteffektiva samhället. Den primära målgruppen är samhälls- och trafikplanerare i kommuner och inom statliga myndigheter, men det riktar sig även till andra aktörer som arbetar med transportfrågor.

Därför behövs åtgärden

Hittills har fokus bland annat legat på möjligheter till omställning av bilberoende stadsdelar samt trafikleder till att bli mer transportmässigt hållbara. Utmaningar som dessa stadsdelar kan ha innebär till exempel utglesad bebyggelse och monofunktionella strukturer, vilket skapar bilberoenden och motverkar omställningen till mer hållbara sätt att åstadkomma tillgänglighet i städer som är nödvändigt för klimatomställningen.

Koppling til Agenda 2030

Delmål 11.2, 11.6 och 11.A. Mål 13.