Till innehåll på sidan

Smarta stadsdelar

Ansvarig myndighet

Energimyndigheten är ansvarig. Boverket, Myndigheten för delaktighet, Tillväxtverket och Naturvårdsverket bjuds in/tar emot info.

Så här sker samverkan

Informationsutbyte, samtal

Tidplan för genomförande

2021 och framåt

Det här gör vi

Inom beställarnätverken Bebo och Belok som Energimyndigheten driver pågår ett fördjupningsområ¬de som heter Smarta stadsdelar, ett paraplyområde för digi¬talisering, effektfrågor och innovativa lösningar som syftar till att utveckla och implementera nya lösningar för smarta stadsdelar och bygga lokala energisystem som utgår från behovsägarna. I arbetet ingår också Energimyndighetens nätverk LÅGAN samt strateginoder inom uppdraget sektors-strategierna. Syfte och metod: Fokus är samverkan mellan fastighets- och energibolag, kommuner och myndigheter. Utifrån tema och behov så bjuds representanter från delta¬gande myndigheter in till olika workshops och seminarier framöver för att gemensamt definiera utmaningar, hinder och utvecklingsmöjligheter.

Därför behövs åtgärden

För att nå resurseffektivitet och låg energianvändning i bebyggelsen behövs nytänkande och större perspektiv. Effektbristen i stamnäten är ett faktum för flera kommuner. Genom att få byggnader att samspela och dela energi kan effektbehovet minskas. Effekttoppar kan potentiellt helt undvikas genom styrning och energilagring. För att göra detta praktiskt är det många aktörer som måste samspela. Utmaningarna ligger inte endast i projektering och byggnation, utan mycket i styrning, ägandefrågor, af¬färsmodeller och juridiska utmaningar och brukarnytta. Syftet är att aktörer gemensamt bidrar till innovativa lös¬ningar, processer och affärsmodeller för den smarta staden genom marknadsnära forskning, utveckling och erfaren¬hetsspridning. Läs mer här: https://belok.se/belok-och-bebo-workshoppar-om-smarta-stadsdelar/

Koppling till Agenda 2030

Mål 11 samt mål 7