Cykelormen Köpenhamn, en imponerande cykelstad!

Skrivet av: Studenter (SLU)

Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio. Hämtad från DISSING+WEITLING architecture.
Text: Lisa During

Köpenhamn är bland många känd som en av världens främsta cykelstäder. Men vad krävs egentligen för att en stad ska bli en cykelstad? Vi vet att bilen är allt annat än hälsosam och ekologiskt hållbar. Så, varför ser inte alla städer ut som Köpenhamn?

Under ett studiebesök till Köpenhamn fick vi möjlighet att utforska och uppleva staden genom att ta oss runt Köpenhamn på cykel. Trots att vi var en hel skolklass som försökte ta oss fram längs Köpenhamns vägar upplevde jag att det gick förvånansvärt smidigt, tack vare de många och breda cykelbanorna inom staden. Vi fick se och lära oss om många spännande hållbarhetsprojekt under dagen, men det som verkligen imponerade på mig under studiebesöket var Köpenhamns välutvecklade cykeltrafik.

Under studiebesöket fick vi bland annat cykla längs med en 230 meter lång och 4 meter bred cykelbro vid namn cykelslangen, som på svenska betyder cykelormen. Bron sträcker sig mellan Dybbølsbro och Bryggebroen på Havneholmen och knyter samman ett viktigt pendlarstråk. Innan bron etablerades var cyklister tvungna att bära sin cyklar upp och ner för en trappa och korsa ett shoppingstråk, alternativt ta en rejäl omväg för att ta sig fram. Idag gör bron att cykelresan effektiviseras betydligt för de 10 000 cykelpendlare som korsar bron dagligen.

Cykelslangen har kallats för Köpenhamns mest innovativa satsning hittills av tidningen The Guardian som samtidig ställer sig frågan varför inte alla städer har liknande broar? Det är anmärkningsvärt att broar för cyklister inte gjorts tidigare med tanke på att detta tillkommit för att underlätta framkomligheten för bilister i årtionden.

Cykeln konkurrerar med bilen

Cykelslangen är mycket uppskattad bland cyklister i Köpenhamn. Sex ytterligare cykelbroar planeras att byggas inom staden för att öka framkomligheten för cyklister. Dock råder en pågående kamp om yta inom Köpenhamn. Idag är en stor del av markytan reserverad för bilar inom staden. Trots detta visar studier att cykeln är det transportmedel som föredras av Köpenhamnsborna, vilket sätter press på mer och bättre infrastruktur för cyklisterna.

Det är väl känt att utsläpp från biltrafiken påverkar klimatet negativt. Avgaser från bilar bidrar till utsläpp av växthusgaser, övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Utöver de negativa effekterna som skapas av vägtrafikens utsläpp, tas naturresurser och markutrymme i anspråk. En utveckling som syftar till att göra cykeln till ett prioriterat transportmedel i trafiken i syfte att minska biltrafiken är en positiv utveckling ur ett ekologiskt perspektiv. Dock kan denna utveckling konkurrera med den starka och välutvecklade infrastrukturen för bilismen. En förbättrad infrastruktur för cyklister kan behöva göras på bekostnad av biltrafiken på grund av stadens begränsade yta. Detta kan tänkas ske i form av åtgärder som leder till att biltrafiken blir mindre effektiv, till exempel smalare bilfiler som lämnar utrymme för bredare cykelbanor. Dock kan denna utveckling förväntas stöta på ett starkt motstånd från bilister och andra berörda grupper. Hur kommer det sig att Köpenhamn ändå lyckats bli en utpräglad cykelstad, där stora satsningar sker på cyklisten?

Bilismens framväxt i Stockholm och Köpenhamn

Under efterkrigstiden pågick en utveckling inom flertalet Europeiska städer för att öka framkomligheten för bilen. För att ge plats åt bilismens framväxt revs bland annat byggnader inom städers centrala delar och motorvägar byggdes ut. Den kraftiga utvecklingen av bilstäder, som bland annat pågick i Stockholm, kom inte att bli aktuell förrän på 60-talet i Köpenhamn. Detta berodde delvis på att Danmark drabbats hårt av kriget, varav satsningar på biltrafiken inte kunde ske i samma utsträckning och takt som i Stockholm. Emellertid fanns det planer på att bygga ut motorvägar, externa shoppingcenter och tunnelbanelinjer inom Köpenhamn. Det fanns till och med planer på att fylla igen de vattenstråk som sträcker sig genom Köpenhamns centrum, med betong, för att bygga motorleder på dessa.

Under 70-talet sker en ekonomisk konjunkturförändring vilket även kom att hämma utvecklingen av infrastruktur för bilismen i Köpenhamn. För att hålla igång samhällsekonomin lades satsningar på en utbyggnad av cykelvägar för att koppla samman förorter med innerstaden. Detta var bidragande faktorer till att en stark cykelkultur etablerades i Köpenhamn under en längre period. Planer på en utbredning av biltrafiken möttes även av starka protester och cykeldemonstrationer, från stora skaror av cyklister.

Den senarelagda utvecklingen av biltrafik inom staden i kombination med en lågkonjunktur, ihop med protester från stadens invånare, var bidragande faktorer till att staden inte utvecklades till en bilstad i samma utsträckning som andra delar av Europa. Idag sker 35 procent av alla arbetsresor med cykel i Köpenhamn. I mitten av 1900-talet hade Köpenhamn och Stockholm lika stor andel cyklister. I Stockholm, där en tidigare utveckling av bilismen skedde och där efterkrigstidens trafikingenjörer och stadsplanerare i större utsträckning välkomnade bilismens utbredning, sker betydligt färre arbetsresor med cykel idag. I Stockholm uppgår andelen cykelresor inte ens till 10 procent, när andelen cykelresor är som störst.

Att utreda varför Köpenhamn i större utsträckning utvecklades till en cykelstad, jämfört med Stockholm är krävande. Trots detta illustrerar skillnaden av de två städerna som från början hade lika stor andel cyklister hur olika utvecklingen kan gå. I Stockholm prioriterades framkomligheten för biltrafiken vilket gjorde att cyklister började uppfattas som ett problem. Trafiksäkerhet användes som ett argument för att avhysa cyklister från biltrafiken. Detta skapade en negativ spiral där färre cyklister initierade färre positiva åtgärder vilket vidare avskräckte fler från att cykla. En annan anledning till att cykeln bortprioriterades i Stockholm var att cykelns bidrag till den tekniska utvecklingen och arbetstillfällen var betydligt mindre i jämfört med vad bilen och tunnelbanan kunde erbjuda. Att de framgångsrika bilmärkena Volvo och SAAB grundades i Sverige år 1927 respektive 1946 kan också tänkas ha varit starkt bidragande faktorer till bilismens utveckling i Stockholm och Sverige.

Stadens utmaningar

Idag står de urbana regionerna för 75 procent av världens energiförbrukning och 80 procent av världens koldioxidutsläpp. Dagens klimathot sätter press på städerna att öka hållbarhetsarbetet. Köpenhamns stora satsningar på infrastruktur för cyklister är ett utmärkt exempel på hur en stad kan arbeta för att öka den ekologiska hållbarheten inom staden. Köpenhamn är ett föredöme när det kommer till trafikplanering för cyklister och visar att det faktiskt går att öka andelen cyklister i en stad.

Jag hoppas att städer med inspiration från Köpenhamn kan ”gå bakåt” i utvecklingen och återigen göra cykeln till ett prioriterat och självklart transportmedel i staden. Det är även betydligt billigare att bygga ut infrastruktur för cykeltrafik jämfört med motorvägar, parkeringshus och järnvägar, varav en utveckling av en ökad cykeltrafik kan vara av ekonomiskt intresse. Avslutningsvis är jag övertygad om att andelen cyklister kommer att öka, om det byggs ut fler och bättre vägar för cyklister, på samma sätt som när vägar har byggts ut för bilister.

Referenser

 • Pakarinen, R. (2014). Cykla på ormen i Köpenhamn.
 • Schantz, P. (2013). När Stockholm byggde bort cyklisterna. Svenska Dagbladet, 9 januari.
 • The Guardian (2014). Why can’t all cities have bike bridges like Copenhagen’s new Cycle Snake?

Senaste Goda exempel

Visa alla Goda exempel

Senaste krönikor

 • Romansmaxa hjärterummen – värna tête-á-tête-platserna!

  I Bushwick Inlet Park i Brooklyn finns riktigt fina tête-á-tête-platser med magnifik utblick över Manhattans skyline på andra sidan East River. ”Vi vill att parken blir så bra så att folk vill fria till varandra här!”, säger byggherrerepresentanten på ett möte i samband med ett stort stadsbyggnadsprojekt. Tanken är lockande och väcker samtidigt en massa frågor. Varför nyskapas så få romantis...
  Läs hela krönikan
 • Grönare städer är framtidens städer

  ”Urban grönska” är ett begrepp med flera betydelser. Det kan innebära allt ifrån den storstadsnära vilda skogen till stadsparker mitt i bebyggelsen, stadsträdgårdar och koloniträdgårdar samt gröna bakgårdar, tak och väggar. Den urbana grönskan handlar även om de mer otydliga strukturer som binder ihop staden: mittremsor av gräs i gatan och trädalléer, ofta i god kombination med en blå struktur ...
  Läs hela krönikan
Visa alla krönikor

Sociala medier

Hållbar Stads Nyhetsbrev

Prenumerera på Hållbar Stads nyhetsbrev genom att fylla i formuläret nedan!

Förnamn
Efternamn
E-post