Till innehåll på sidan
Resurseffektiv bebyggelse. Solceller på en lada

Foto: Scandinav/Boverket

Resurseffektiv bebyggelse

Genom programmet Resurseffektiv bebyggelse finansierar Energimyndigheten forskning och innovation. Det ska bidra till ny kunskap och lösningar för en energi- och resurseffektiv bebyggelse utan negativ påverkan på klimatet.

En tredjedel av Sveriges totala energianvändning sker inom bebyggelsen. Det betyder att en effektivare energianvändning inom bebyggelsesektorn är en viktig pusselbit i utvecklingen av energisystemet.

Energimyndighetens satsning på forskning och innovation för en resurseffektiv bebyggelse ska bidra till att bebyggelsen blir utvecklad. Från en passiv mottagare av energi till en aktiv och flexibel nod i energisystemet, där byggnader både delar, lagrar, producerar och använder energi.

Programmet omfattar energianvändning inom den byggda miljön över hela livscykeln. I området ingår såväl byggnader, system, artefakter och människor som på olika nivåer och inom olika roller ingår i relaterade processer. Det handlar om både bostäder och lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användning av energi som relaterar till boendet och bebyggelsen, inklusive renovering och ombyggnad samt rivning.

Området inkluderar kulturhistoriskt värdefulla byggnader av alla typer och åldrar. Men också möjligheterna att uppnå effektiv energianvändning samtidigt som hänsyn tas till bevarande- och utvecklingsaspekter.

Viktigt medel för att nå flera samhällsmål

Energimyndigheten ser effektivare energi- och resursanvändning i bebyggelsen som ett viktigt medel för att nå flera samhällsmål. Insatser inom programmet har direkt koppling till mål om:

  • effektivare energianvändning
  • vård av kulturhistoriska värden inom bebyggelsen
  • ökad andel förnybar energi
  • minskade utsläpp av växthusgaser.

Programmet kompletterar Energimyndighetens satsningar på behovsägarnätverk och andra närliggande FoI-program och främjandeinsatser inom området.

Utlysningar och aktiviteter inom programmet

Programmet pågår från 2023 till och med 2028 men kan komma att bli förlängt vid behov. Både nationella och internationella utlysningar och samarbeten ingår i programmet.

Initialt är budgetramen 290 miljoner kronor för hela programperioden. Den största delen av medlen blir avsatta för utlysningar, men även andra aktiviteter kan komma att anordnas inom ramen för programmet.

Aktuella utlysningar

Det kommer att hållas minst en utlysning per år inom programmet. Den första utlysningen öppnar under våren 2023. Prenumerera på Energimyndighetens utlysningar så får du information när det öppnar.

Prenumerera på utlysningar från Energimyndigheten