Till innehåll på sidan
Utlysning: Skissuppdrag för Linköpings universitet. Skiss på Corson, Linköpings universitet.

Illustration: Corson, Linköpings universitet

Utlysning: Skissuppdrag för Linköpings universitet

Nu öppnar Statens konstråd en ny möjlighet för konstnärer att lämna skissförslag. Det gäller ett permanent konstverk Corson – det gång- och cykelstråk som löper genom Campus Valla, Linköpings universitet. Ett samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus.

I det konstnärliga uppdraget att arbeta med en gestaltning för Corson, som löper som en livsnerv genom campusområdet, ser vi framför oss ett utforskande av relationerna mellan människa och omvärld – en gestaltning som utmanar och testar invanda föreställningar om såväl människa som samhälle och inkluderar frågor om hur vi föreställer oss världen och är med och formar den.

Dialog med projektets intressenter

En väsentlig förutsättning för den kommande konstnärliga gestaltningen är dialogen med projektets intressenter, som också är representerade i projektets samrådsgrupp: Linköpings universitet (hyresgäst), Akademiska Hus (fastighets- och projektägare) och landskapsarkitekt (gestaltningsansvarig arkitekt, projektägarens konsult). Som en del av skissarbetet och denna dialog förväntas konstnären under minst två veckor kunna arbeta på plats i Linköping, i samarbete med Institutionen för Tema (TEMA) och forskningsgruppen Posthumanities Hub. Tanken är att konstnären under denna tid med stöd av verksamheten på plats ska kunna hitta sina egna ingångar till den konstnärliga gestaltningen med utgångspunkt i platsen.

Skapa en tydligare identitet för platsen

Utgångspunkten för arbetet med omgestaltningen av Corson har varit att stärka dess funktioner med grönytor, mötesplatser, gång-och cykelvägar samt cykelparkering och samtidigt skapa en tydligare identitet – både för Corson som helhet men också de olika platserna längs stäckningen. Arbetet ska ta plats längs Corson, men inga specifika platser har pekats ut för den konstnärliga gestaltningen. Konstnären förväntas i sitt arbete samverka med LiU, Akademiska Hus och Statens konstråd för att hitta de platser som är relevanta. Det finns en önskan att konstnärskapet tar sig an flera platser och beaktar Corsons sträckning för att skapa en helhetsupplevelse.

Intresseanmälan Corson, Linköpings universitet

En (1) konstnär/konstnärsgrupp kommer att tilldelas ett skissuppdrag á 80 000 SEK. Beställaren avser efter avslutad skissprocess ingå avtal med konstnär/er om genomförande (à 3 000 000 SEK) av skissförslaget. Beslut om att ingå sådant avtal fattas efter slutfört skissuppdrag.

Skicka intresseanmälan senast 2024-04-14
För att anmäla intresse måste du först skapa ett konto på Tendsign.