Till innehåll på sidan

Visioner i norr: Rum för egenmakt

Boden & Luleås Case – Tvillingar i norr

Huvudfråga – Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet?

Utvecklingen av regionen kommer med möjligheter och med en förändring som kommer att synas och kännas i regionen. Boden och Luleå har redan idag ett starkt samarbete med gemensam arbetsmarknad och bostadsmarknad, men utvecklingen med industriella satsningar, nya bostäder och ny och förbättrad infrastruktur kommer troligtvis att leda till ytterligare integrering. Hur kan städerna närma sig varandra fysiskt och kulturellt? Kommunerna uppmanar teamen att tänka vilt och fritt, tänja på gränserna och skapa koncept som kan skapa nya synsätt och hålla över tid.

Kanske handlar det om att i idéskisserna:

  • Konceptualisera gränssnittet mellan de båda städerna, hur ska det hanteras? Hur kan städerna kopplas samman ur ett både mentalt och fysiskt perspektiv?
  • Utveckla tankar och nya idéer kring samarbetet mellan de båda städerna och kommunerna, hur kan relationen utvecklas?
  • Skissa fram nya idéer för hur regionen kan attrahera ny arbetskraft och studenter att vilja bo och leva här permanent, samtidigt som de som redan nu lever och verkar här också vill stanna.

Eller så har ni som team helt andra tankar på hur ni kan hjälpa kommunerna att närma sig varandra. Vi ser fram emot ert resultat!

Resultatet kommer att tas tillvara på i det fortsatta samarbetet mellan kommunerna, kring allt från hur man lever och bor, till infrastruktur ovan och under jord, till kompetensförsörjning och kultur. Kommunerna har förhållandevis nya översiktsplaner och planeringsinriktningar men utvecklingen med nya etableringar kommer med nya möjligheter som kommer att leda till att samhällsutvecklingen tar nya riktningar – till detta behöver de era inspel.

Till detta case sökte Boden-Luleå team som ska ta sig an möjligheterna och utmaningarna i regionen från en gemensam utgångspunkt om samarbete men med två olika perspektiv; ett Bodenperspektiv och ett Luleåperspektiv.

Båda teamens förslag ska hantera den centrala frågeställningen – hur kommunerna kan arbeta för att närma sig varandra och arbeta för att stärka samarbetet som hållbara och vackra tvillingstäder.

Kontaktpersoner Luleå kommun: AnnLie Granljung, annelie.granljung@lulea.se & Jenny Lindberg, jenny.lindberg@lulea.se

Kontaktpersoner Boden kommun: Gustav Hamlund, gustav.hamlund@boden.se

Team: HallemarHejdelind

Vi tror att svaret på den utmaning som det här innebär börjar med en undersökning av landskapet och städernas mikrosystem. Kraften i det lokala, i gemenskapen, i platsens lager av historia blir vår utgångspunkt i formandet av en vision om en hållbar framtid.

Porträttbilder på teamets medlemmar

Bild: HallemarHejdelind

Deltagare

Veronica Hejdelind, HallemarHejdelind/Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet

Dan Hallemar, HallemarHejdelind

Carmen Izquierdo, Esencial Mariano Tellechea, Esencial

Ida-Maria Classon Frangos, Landskapslaget

Johannes Samuelsson, frilans/egen firma

Kontakt Veronica Hejdelind veronica@hallemarhejdelind.com HallemarHejdelind

 

 

 

 

 

Idéskiss: Rum för egenmakt

Ett mikrosystem för många möjliga framtider.

Vägskyltar i ett vinterlandskap

Bild: HallemarHejdelind

Städerna Boden och Luleå är formade av det system som teknikhistorikern Staffan Hansson har kallat ”Norrbottens teknologiska ​megasystem”: hamnarna i Luleå och Narvik, järnmalmsgruvorna i malmfälten, Malmbanan, Bodens fästning, och Porjus kraftstation i Luleälven.

Vilka system bygger vi idag när samhället står inför förändringar? Det kommer att påverka medborgarnas möjlighet att föreställa sig olika framtider. I förlängningen också beslutet om de ska bo, återvända tilleller stanna kvar i regionen eller inte.

Teknikhistorikern Thomas P. Hughes har skrivit att megasystemen mekaniserade och systematiserade livet. Problemet med det var att man då offrade ”det organiska och det spontana i ordningens, systemens och kontrollens namn”. Vi ser att den framtida utveckling av Boden som tar sin utgångspunkt i flera mikrosystem, parallella med de befintliga, som ett system som tillför något organiskt och spontant.

Staffan Hansson menar i sin tur att detta system kom att prägla ”det som skulle kunna betecknas som människors mentala karta”. Det kan förstå som deras upplevda makt, deras relationer, identitet och livsval.

De mikrosystem vi föreslår hoppas vi kan prägla “den mentala kartan”, föreställningen om flera möjliga framtider, den upplevda makten och identiteten. Det vi skulle kunna kalla för deras förväntanshorisonter. Mikrosystemet ska vara byggnader och infrastruktur som växer ur Bodensarnas erfarenheter och drivkrafter samt platsens förutsättningar och unika historia. Mikrosystemet utgår från Ragnar Thoursies ord: “en öppen stad ej en befästad bygger vi gemensamt”. Också om det etableras i en tidigare befästad stad.

Det här systemet ska förstärka sådant som redan finns och görs, det ska förvaltas och byggas av det offentliga och vara en del av samhällets närvaro i kommunerna, förutsägbart som all infrastruktur, pålitlig. Det kan förstärkas avden ekonomi som kommer med nya etableringar, men har som mål att fungerabåde utan att investeringarna kommer eller om de skulle försvinna.

Vi kallar vår vision för Rum för egenmakt. Det har fått rumslig gestalt i fem idéförslag:

  • Lule älvdal – möte mellan vatten och land
  • Råne älvdal – ödehus som resurs
  • Bodens fästning utvecklas till allmän park
  • Bodens förtätning börjar med mötesplatser
  • Konsten och enprocentsregeln

Skisser

Här kan du ta del av teamets presentation av skissarbetet – Rum för egenmakt (pdf).

Människor åker skridskor mellan bergväggar. I bakgrunden syns skog, berg och himmel.

Bild: HallemarHejdelind