Till innehåll på sidan
Gör våra gator hållbara, hälsosamma och levande. Illustration: Studio Susanne Flodin

Illustration: Studio Susanne Flodin

Gör våra gator hållbara, hälsosamma och levande

Street Moves är en lösning på en större nationell mission om att driva transformationen av våra gaturum. Med hjälp av tillfälliga interaktiva lösningar framtagna för att svara på gatans specifika behov kan kommuner eller invånare skapa plats för lek, odling, utegym, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv.

Hur skulle framtidens gaturum se ut om de inte är utformade med bilen som utgångspunkt?

Sverige har som ambition att uppfylla målen i Agenda 2030, samt att uppnå netto noll-utsläpp av fossila bränslen 2045. I det arbetet ska offentliga aktörer agera förebildligt. Vi behöver nya verktyg för att testa vad som fungerar, och det behöver gå snabbt. I Street Moves använder vi platsspecifika, inkluderande och utforskande designprocesser för att möta utmaningarna.

En gata är avsedd att möta våra gemensamma behov, där trafik- och mobilitetsfunktioner utgör ett behov av flera. Street Moves är en rörelse med syfte att förädla gator. Fokus är på mellanmänskliga värden och hållbar mobilitet som resulterar i väl utformade platser.

Street Moves leds av ArkDes och finansieras av Vinnova. Det är en del av missionen att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande till år 2030. ArkDes driver innovationsprojektet Street Moves som omvandlar våra gemensamma gaturum genom design. Tillsammans med kommuner, designteam och medborgare gestaltar Street Moves innovativa gatulösningar. Samtidigt utvecklas platsspecifika metoder och verktyg och ökar omställningskapaciteten hos involverade aktörer.

På Street Moves digitala kunskapsbank kan du ta del av de lärdomar som är genererade i projektet. Läs om hur processerna i varje kommun gått till. Få konkreta tips om gatuomvandling från experter. Låt dig inspireras av de idéskisser som har tagits fram under projektets gång.

 

Länk för mer information:

Streetmoves – Gör våra gator hållbara, hälsosamma och levande (på arkdes.se)