Till innehåll på sidan

Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Behovet av bostäder är stort och förorenade områden många. Nu finns ett bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark och bygga bostäder på.

Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor för 2016 och 2017. Därefter 200 miljoner kronor per år. Naturvårdsverket beviljar stöd löpande.

Vem kan söka?

Alla kommuner som har ett behov av bostäder och ett förorenat område som försvårar bostadsbyggande.

För vad kan jag/kan jag inte söka?

  • Inget bidrag beviljas om saneringen påbörjats innan beslut om bidrag har fattats.
  • Alla typer av bostäder och bostadsstorlekar omfattas av bidraget.
  • Kommunen ska ha fattat ett beslut om att påbörja en detaljplaneläggning av området för bostäder.
  • En ansvarsutredning ska vara framtagen och godkänd av Naturvårdsverket och det är ofta en fördel att vara ute i god tid med ansvarsutredningen.
  • Statliga medel kan användas för sanering till den nivå som krävs för bostadsändamål (KM) så länge den värdeökning som den statligt finansierade saneringen medför av fastigheten dras av från det belopp som söks.
  • Vid värderingen av fastigheter före och efter sanering beaktas värdet i form av byggrätter och dessa ingår alltså i värdeökningen.
  • Värderingen ska göras av en av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare med generell auktorisation.