Till innehåll på sidan

Klimatneutrala och inkluderande kommuner

I den omställning som behöver göras för att samhället ska bli hållbart har den lokala nivån en central roll. Därför utlyste Formas medel som riktade sig till Sveriges kommuner och regioner med syfte att skapa möjlighet till ökad kapacitet och förmåga att påskynda omställningsarbetet till klimatneutrala samhällen som kännetecknas av social inkludering och jämlika livsvillkor.

Lokal nivå spelar en avgörande roll för en rättvis omställning

Våra samhällen står inför stora utmaningar som berör såväl klimatförändringar och global uppvärmning som utanförskap och ojämlikhet. Vi vet inte exakt hur vi ska tackla dessa utmaningar, men vad vi med säkerhet vet är att det krävs samhällsbyggnad utifrån nya strukturer, logiker och arbetssätt än dagens. Omställningsarbetet behöver till stor del realiseras på lokal nivå och därför är regioner och kommuner nyckelaktörer i detta arbete. I dialog med medborgarna och i samarbete med andra lokala aktörer har kommuner och regioner både ansvar och verktyg att realisera Sveriges ambitiösa hållbarhetsmål på den lokala nivån.

Det behövs flera strukturella skiften för att få till den omställning som är nödvändig vilket kräver en transformativ förändring som omfattar tekniska lösningar, förändring av beteenden och förändring av våra styrande organisationer. För att den lokala nivån ska kunna arbeta med konkret omställning behövs förutsättningar för bland annat kunskap, ledarskap och förtroende samt samverkan för att utveckla hållbarhetsarbetet. I satsningen Klimatneutrala och inkluderande kommuner vill Formas, genom förberedande projekt, skapa förutsättningar för kommuner och regioner att tillsammans med andra aktörer ta sig an den komplexa utmaningen att skapa samhällen som är både klimatneutrala och socialt inkluderande.

Utlysningen riktar sig till alla Sveriges regioner och kommuner där de själva har identifierat den utmaning de vill arbeta med för att uppnå klimatneutralitet och social inkludering. Den utmaning som kommunen eller regionen ska jobba med ska vara komplex och lösningen transformativ där tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan krävs för att skapa bestående effekter.

Omställningskraften stärks i 13 kommuner och regioner

I utlysningen beviljades 13 kommuner och regioner finansiering för projekt som ska ge möjlighet att nå klimatneutralitet. Utifrån lokala förutsättningar och i samverkan med andra aktörer ska kommunerna och regionerna driva projekt som är 12–18 månader långa med syftet att skapa förutsättning för klimatneutrala och inkluderande samhällen.

Bland de beviljade projekten finns det både större kommuner som Göteborg, Malmö och Umeå, men också mindre kommuner som Alvesta, Avesta och Ånge. Den geografiska spridningen bland projekten är stor med projekt från norr till söder. De projekt som sökte finansiering kunde vara helt nya eller komplettera redan befintliga projekt. Det var ett krav att projektet ska bygga på relevant forskning och kunskap.

Bland projekten som får finansiering finns bland annat cirkulär och inkluderande upprustning av allmännyttan, kollektivtrafik i glesbygd och hur man kan skapa en inkluderande och klimatneutral kommun genom samverkan med civilsamhället. För ett flertal mindre kommuner är det en stor utmaning att söka forskningsmedel och därför kommer Formas att noga överväga hur en återkommande satsning riktad mot kommuner och regioner bör utformas för att på bästa vis stärka omställningskraften.

Styrning för jämlik och inkluderande klimatomställning

Göteborg är en av de kommuner som får medel från Formas för att koordinera ett projekt för en inkluderande och klimatneutral kommun. I Göteborgs stad har arbetet för en inkluderande och jämlik klimatomställning försvårats på grund av att frågorna ligger uppdelade i olika program, dels Göteborgs stads miljö- och klimatprogram, dels Göteborgs stads program för en jämlik stad. På grund av att programmen har olika karaktär och styrs på olika sätt så ses de som separata angelägenheter med olika status i olika delar av organisationen. Därför har Göteborg stad identifierat att en förstärkning av programmens ömsesidiga beroende och synergier är avgörande för att säkerställa en rättvis klimatomställning.

I det kommande projektet, finansierat av Formas, kommer Göteborgs stad att, i samverkan med tjänstemän och forskare, gå igenom relevanta program och planer för att tydliggöra hur dessa potentiellt hänger ihop och kan bidra till stadens övergripande mål för jämlikhet och klimat. Inom projektet ska även praktisk erfarenhet fångas upp från ett antal fallstudier som representerar satsningar som förenar jämlikhet och klimat eller som har behov av att göra det i högre grad.

Målet med projektet är att det ska verka som en kraftsamling för att bidra till nästa viktiga steg i utvecklingen av Göteborgs stads omställningsförmåga. En ambition med projektet är också att resultaten ska vara till nytta för andra städer med liknande utmaningar i Europa – till exempel de städer som ingår i EU:s 100 klimatneutrala städer 2030.

Kollektivtrafik för alla

I Ånge kommun har man identifierat behovet av att minska klimatpåverkan från transport på grund av dess stora inverkan på klimat och miljö. De har också identifierat att man i Sverige i dag sätter landsbygden på undantag när det kommer till att minska utsläppen av transport då man resonerar att kundunderlaget för en utvecklad kollektivtrafik är för liten. Om planeringen av kollektivtrafik skulle se likadan ut i Ånge som i Stockholm skulle antagligen det resonemanget stämma. Om man i stället kan applicera nya synsätt på kollektivtrafiken och anpassa den till landsbygd så finns, menar Ånge kommun, stor potential att skapa en relevant kollektivtrafik – även i gles landsbygd. För att kunna finna ny struktur på kollektivtrafik som skiljer sig från den planerad för staden krävs det nya arbetssätt, tvärsektoriell samverkan och medskapande processer.

Med medel från Formas kommer nu Ånge kommun tillsammans med olika lokala aktörer bland annat genomföra en nuläges- och behovsanalys över hur jämlik dagens kollektivtrafik i Ånge är för att sedan ta fram en digital plattform för bokning av resor. Att ta sig an denna utmaning utifrån alla dimensioner av hållbarhet är helt nytt för Ånge kommun. Genom detta projekt tar Ånge kommun ledartröjan och har möjligheten att bidra till ökad kapacitet och förmåga i andra mindre kommuner med liknande förutsättningar.

Formas kommer följa alla 13 finansierade projekt och ser fram emot att ta del av, och stötta projekten i spridningen av, ny kunskap som ökar förmågan i Sveriges kommuner och regioner att bli både klimatneutrala och inkluderande.

Frågor om utlysningen?

Kontakta Jon Loit, jon.loit@formas.se eller Anna Hult, anna.hult@formas.se

Länkar

Lista över beviljade projekt hittar du här: Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt – Formas

Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat. Projektet har fått finansiellt stöd av Formas genom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Hållbart samhällsbyggande (forskningsprogram på Formas webbplats)