Till innehåll på sidan

Forskarskolor för hållbart samhällsbyggande

Sök medel för forskarskolor som bidrar till hållbart samhällsbyggande. Forskarskolorna ska ha en tydligt tvärvetenskaplig, praktiknära och utmaningsdriven inriktning. Du kan söka max 40 miljoner kronor, och forskarskolan ska pågå i fem år.

Ett hållbart samhällsbyggande kräver individer och organisationer som kan hantera angreppsätt och kunskaper från olika vetenskapliga fält och samhällsbyggnadspraktiker – och som har förmågan att omsätta detta till konkret förändringsarbete. För att åstadkomma det behövs nya sätt att utveckla kunskap och nya kompetenser, både inom forskning och praktik, som karaktäriseras av tvärvetenskapliga, praktiknära och utmaningsdrivna arbetssätt.

Den här utlysningen syftar till att stärka kompetens- och kunskapsutveckling för ett transformativt hållbart samhällsbyggande, och välkomnar ansökningar för forskarskolor med tydligt tvärvetenskaplig, praktiknära och utmaningsdriven inriktning.

Forskarskolorna ska ta sin utgångspunkt i en tydligt formulerad utmaning. Utmaningen ska anknyta till ett eller flera av de teman, tematiska mål och perspektiv som finns beskrivna i den strategiska agendan för det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande, Forskning för ett transformativt och hållbart samhällsbyggande.

Forskarskolan ska utvecklas av akademiska och icke-akademiska aktörer tillsammans. Med akademiska aktörer avses här universitet, högskolor och forskningsinstitut. Med icke-akademiska aktörer avses alla andra organisationer, exempelvis aktörer från näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor. Endast flerpartsansökningar, med minst två akademiska parter och minst en icke-akademisk part, kan få finansiering. Huvudsökande organisation ska vara en akademisk aktör som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Läs hela utlysningstexten på Formas webbplats

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Läs den strategiska agendan Forskning för ett transformativt och hållbart samhällsbyggande

Kontaktperson

Josefin Wangel, forskningssekreterare, Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling

josefin.wangel@formas.se

+46 (0)8 775 41 40

Om det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande tillkom 2017, och ska utgå från de samhällsutmaningar som städer och samhällen står inför. Som del i uppdraget ingår att ta fram en strategisk agenda som programmets innehåll och aktiviteter ska utgå. I december 2021 publicerades en reviderad agenda: Forskning för ett transformativt och hållbart samhällsbyggande.