Till innehåll på sidan
Fokus på kommunerna. Närbild på en person, riksarkitekten Helena Bjarnegård. Bakgrunden är suddig (stark bokeh)

Helena Bjarnegård, Riksarkitekt och Rådets ordförande. Foto: Hanna Franzén

Dra nytta av de medel som New European Bauhaus medför

Rådet för hållbara städer har rivstartat som partner i NEB, New European Bauhaus. Man har bland annat initierat utvecklingsprojekt för norra Sverige och satt arkitektur och hållbart byggande i fokus.

– Vi hoppas att fler aktörer upptäcker de nya möjligheterna till finansiering av forskning, innovation och utveckling, säger riksarkitekt Helena Bjarnegård, ordförande för Rådet för hållbara städer.

Rådet för hållbara städer är en samverkansplattorm för statliga myndigheter. Inom sina respektive ansvarsområden stöttar de tillsammans Sveriges kommuner i arbetet för en hållbar stads- och samhällsutveckling. Arbetet sker med hjälp av expertnätverk och rådgivande grupper. Det siktar också mot Sveriges policy för gestaltad livsmiljö och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Rådet insåg tidigt att EU-initiativet NEB rimmade mycket väl med uppdraget från regeringen. Efter digitala event över hela Norden med tankesmedjor om NEB:s grundläggande värden – hållbart, inkluderande och vackert – bestämde sig rådet för att ansöka om partnerskap och att fortsätta att arbeta i enlighet med initiativet.

Visionärt och konkret projekt

Det ledde först till utlysningen ”Visioner i norr”. Den syftade till att attrahera kreativa team att ta fram förslag för hur nya livsmiljöer kan utformas i kommuner i snabb utveckling i Norrbotten och Västerbotten. Det resulterade i elva förslag som nu inspirerar flera kommuner som står inför liknande utmaningar – från norr till söder. Projektet rönte stor uppmärksamhet även i EU då det var innovativt och bidrog till diskussionen genom att ta upp de stora frågorna om hållbara livsmiljöer. Resultatet finns att läsa om på hallbarstad.se.

Former för hållbar utveckling

Man arbetade vidare tillsammans med Nordiska ministerrådet i projektet Nordic Carbon Neutral Bauhaus. Det resulterade i konferensen ”Into the Woods” i Finland med fokus på skog, byggande och arkitektur. Där deltog även EU-kommissionens ordförande och tillika initiativtagaren till NEB, Ursula von der Leyen. Nu planeras en fortsättning av satsningen för norra Sverige där fokus kommer att flyttas från vision till handling. Målet är att stödja kommunerna i att skapa långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer för alla såväl i städer som på mindre orter och på landsbygden.

Förutsättningar för fler satsningar

Helena Bjarnegård ser NEB som ett verktyg för att skala upp lokala och regionala innovations- och utvecklingsprojekt. Det är också ett sätt att belysa sociala och kulturella värden som en viktig del av hållbar utveckling. Dels ger EU-nätverket tillgång till nya idéer, nya perspektiv och nya arbetssätt. Dels kommer det att finnas medel både inom EU och Sverige att söka.

– Vi vill att fler svenska aktörer engagerar sig och drar nytta av de utlysningar och möjligheter till forsknings- och finansieringsmedel som kommer fram genom NEB. NEB sätter fokus på utveckling av hållbara livsmiljöer som är både inkluderande och vackra. Det är väldigt viktiga frågor för långsiktig hållbar utveckling av vårt samhälle, säger Helena Bjarnegård.

Faktaruta

Verksamhetsnamn: Rådet för hållbara städer

Webbplats: hallbarstad.se

Lokaliserad i: Hela Sverige

Kategori: Samverkansplattform för statliga myndigheter, länsstyrelser och SKR.

Uppdrag och verksamhet i korthet:

Rådet för hållbara städer är ett forum för myndighetschefer för tolv statliga myndigheter samt representanter för länsstyrelser, regioner och kommuner. Rådet arbetar för hållbar stads- och samhällsutveckling. Det är för att skapa långsiktigt goda och hållbara livsmiljöer i landets samtliga kommuner samt för att öka omställningstakten i Sverige.


Här finns samtliga elva intervjuer med svenska aktörer i New European Bauhaus:

Rådet med utvecklingsprojekt och en spännande mylla för samarbete

Form, design och science parks i New European Bauhaus

Konst och kultur i New European Bauhaus

Tre universitet om New European Bauhaus