Till innehåll på sidan

Tre universitet om New European Bauhaus

Foto på en av pristagarna Stefan Holmlid, forskningsledare och professor i design.

”Design uppmärksammas som aldrig förr”

Linköpings universitet hanterar hela spektrumet av design – från industri och IT till tjänster, konst och estetiska processer. Som ett av Sveriges största lärosäten inom forskning och utbildning i just design för man fram kompetensområdets betydelse även för strategisk samhällsutveckling, klimatarbete och rättvisa. Det var därmed givet att universitetet skulle ansluta sig som partner i NEB, New European Bauhaus.

– I och med NEB uppmärksammas design som aldrig förr på EU-nivå, säger Stefan Holmlid, forskningsledare och professor i design. Det kan göra stor nytta för vårt svenska system, men vi har också mycket att bidra med, inte minst när det gäller design med människans perspektiv i centrum.

Universitetet arbetar med flera designdrivna projekt som samspelar med NEB. Forskarskolan ”Just Transitions” handlar till exempel om offentliga aktörers roll för en rättvis klimatomställning i våra städer och regioner. Det är ett transdisciplinärt projekt med globala, lokala och sociala inslag. Man arbetar även med ny teknik såsom AI, artificiell intelligens. Då rör det sig bland annat om informationsdesign som kan bidra till ökad förståelse av komplexa informations- och beslutssammanhang. På ett lika konkret sätt tar man sig an policyutveckling för nära vård eller formgivningens inverkan på miljön, exempelvis kring vilken betydelse trä kan ha för sjukvården och om materialet kan medföra positiva effekter för patienterna.

Design för människa och natur

I samarbete med länsstyrelsen i Östergötland har universitetet tagit fram vandringstrappor för fisk som behöver kunna ta sig uppströms förbi vattenkraftverk. Det har resulterat i innovativa former.

– Det är design som är njutbar för människan, praktisk för fisken och gynnsam för den biologiska mångfalden, säger Stefan Holmlid.

Ett annat spännande område är spekulativ design – eller design för möjliga framtida lösningar. Då gäller det verkligen att kunna vidga sina vyer och inte låta sig begränsas av dagens behov och befintlig teknik. Härom året höll universitetet även en seminarieserie på temat 100 år av design och demokrati som speglade hur designen har påverkat utvecklingen av vårt samhälle och vårt folkstyre.

Design för en lyckad omställning

Partnerskapet i NEB ger både inflöde och utflöde av kunskap. Det stärker universitetet i arbetet med att lyfta vikten av kompetens inom design som kanske har en annan drivkraft än teknik eller affärer.

– Design berör fyra campus och fem institutioner bara här hos oss, så vi arbetar nätverksbaserat och koordinerar oss över hela vår organisation, säger Stefan Holmlid. NEB innebär ett ökat fokus på den mänskliga aspekten i den omställning som vi alla står inför. Det är inte bara tekniken som ska lösa allt, utan vi människor ska också både kunna må bra och agera själva.

Design och samskapande framstår som allt viktigare när det gäller att möta utmaningarna avseende klimatet samt för arbetet för ökad hållbarhet och bättre hälsa och välmående. Dörrarna öppnas nu för det samhällsvetenskapliga och humanistiska att ta en större plats i omställningen av samhället.

FAKTARUTA

Verksamhetsnamn: Linköpings universitet

Webbplatser: liu.se

Lokaliserad i: Linköping, Norrköping och Stockholm

Kategori: Utbildning/forskning

Uppdrag och verksamhet i korthet:

Linköpings universitet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom design, samhällstransformation, material och IT. I samma anda erbjuds många innovativa utbildningar, varav flera professionsutbildningar. Genom att tänka fritt och göra nytt tar man sig tillsammans an samtidens utmaningar för att bidra till en bättre värld.

 

Foto på pristagarna Åsa Rydell Blom, Valdete Hashani och Annett Wolf.

”Vi får nya möjligheter att sprida vår kunskap”

Linnéuniversitetet har höga ambitioner när det gäller att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Som partner i NEB, New European Bauhaus, driver universitetet på för en ökad tvärvetenskaplig forskning.    

Vi får möjligheter att visa upp och inte minst sprida vår tvärdisciplinära kunskap inom bland annat hållbar trähusbyggnation, säger Åsa Rydell Blom, prodekan vid fakulteten för teknik.

Åsa Rydell Blom utgör tillsammans med Valdete Hashani och Annett Wolf, som är rådgivare på EU-nivå inom extern samverkan respektive forskningsfinansiering, lärosätets särskilda NEB-grupp. De för fram universitetets tvärdisciplinära forskning och dess regionala samarbeten inom hållbart byggande i trä som unika såtillvida att de omfattar hela kedjan från natur och design till teknik och ekonomi.

– Vi inkluderar alla aspekter, exempelvis återbruk, cirkulär ekonomi och entreprenörskap.

Hoppas på berikande samarbeten

Linnéuniversitetet vill som partner i NEB få ökad synlighet för sin forskning och sina insatser.

– Vi hoppas på fler projekt, nya samarbetspartner och fler möjligheter till finansiering av forskning, säger Åsa Rydell Blom. Vi ser också partnerskapet som viktigt för vårt interna arbete och som en utmärkt plattform för tvärvetenskapliga forskningssamarbeten.

Man ser också positivt på ökad tillgång till ett internationellt nätverk och ett ökat nyhetsflöde.

– Vi vill bidra genom att dela med oss av vår kompetens till andra. NEB är en tydlig signal från EU om att de här kunskaperna och frågorna är viktiga för en hållbar utveckling av samhället.

När EU-initiativet först presenterades upplevde medarbetarna vid Linnéuniversitetet det därför som en uppmuntrande bekräftelse på att man tänkt rätt genom att lägga fokus på långsiktig hållbarhet.

Gemensamma utvecklingsprojekt

Med NEB som både övergripande ledstjärna och praktiskt verktyg sprider Linnéuniversitetet sin kunskap såväl regionalt som lokalt i kommunerna. Man har ett flertal initiativ som redan är i gång, exempelvis vidareutvecklade ansökningar om anslag för forskning inom trähusbyggnation. Flera av dem förväntas kunna bidra till att stärka universitetets och regionens attraktionskraft. Vidare har man samarbeten med aktörer runt om i Sverige och i Europa, exempelvis inom riktigt små hus och som ett av nio universitet bakom det tvärsektoriella Europauniversitetet EUniWell, European University for Well-Being. Det är tydligt att NEB lyckas genomsyra både befintliga och nya nätverk tack vare sitt nästintill luddigt breda och därmed extremt välkomnande och inkluderande ramverk.

– NEB öppnar upp för att synliggöra samarbeten och för att sprida ny kunskap, säger Åsa Rydell Blom. Det hela handlar ju om hur vi alla ska kunna klara utmaningarna och växa tillsammans.

FAKTARUTA

Verksamhetsnamn: Linnéuniversitetet

Webbplats: lnu.se

Lokaliserad i: Växjö och Kalmar

Kategori: Högre utbildning/forskning

Uppdrag och verksamhet i korthet:

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet i Småland. Det är en kreativ kunskaps- och utvecklingsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Man sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling genom forskning, utbildning och samverkan med samhället.

 

Foto på en pristagare Jens Sjölander, projektledare.

”Vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle”  

Malmö universitet vill stärka sin utbildning och forskning och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ett steg i denna målmedvetna strävan var att gå med som partner i NEB, New European Bauhaus. 

– Vi vill förbereda våra studenter för de samhällsutmaningar som väntar och dela med oss av den kunskap och erfarenhet som finns inom universitetet, säger Jens Sjölander, projektledare med inriktning på samverkan och stöd till externa relationer.

Malmö universitet ansökte om att bli partner eftersom EU-initiativet och dess värderingar rimmar och harmonierar så väl med lärosätets vision om att bidra till ”ett mer hållbart och jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft”. Dessutom pågår en särskild satsning vid universitetet för att stärka konstens och kulturens roll. Universitetet har en tydlig ambition om att få fler intressanta regionala och lokala aktörer att ansluta sig som samarbetspartner.

– Vårt arbete för mobilisering har verkligen tagit fart i form av diskussioner med städer som Malmö, Lund och Helsingborg samt paraplyorganisationer runt om i regionen. Det gäller att stärka samarbetet med centrala samarbetspartners, genom gemensamma projekt och satsningar.

Oanade och tänkta vägar framåt

Jens Sjölander uttrycker sin förtjusning över att NEB kan upplevas som abstrakt. Han menar att det kan vara fördelaktigt för att initiera tankar och idéer att koppla till stora och små påverkansprojekt.

– Hela NEB är tänjbart och kan bli en viktig brygga mellan olika stuprör i samhället.

Universitet gläds även över att NEB-projektet ”Bauhaus By The Sea Sails” beviljades medel och status som ett ”Lighthouse project”. Projektet kommer att bidra med värdefull kunskap som berikar lärosätets engagemang i NEB.

En röst för livskvalitet i Europa

Malmö universitets förhoppningar om vad NEB ska kunna åstadkomma sträcker sig dock längre än så.

– Det handlar om vår planet, vår överlevnad och vår framtid, säger Jens Sjölander. Det finns ett djupt allvar bakom alla ord. I en värld som brinner måste vi människor hitta nya sätt att leva tillsammans på. NEB blir en röst in i EU och ut i världen för ökad samverkan och livskvalitet.

Estetiken träder fram i debatten

Efter att ha deltagit i en partnerträff i Danmark och konstaterat att arbete pågår för att stärka design och demokrati, är Jens Sjölander nyfiken på hur det svenska ordförandeskapet i EU kan bidra. Han menar att klimatutmaningarna och energikrisen kan ha fått fler att inse och förstå att vi måste agera.

– Det är bra att allting inte längre bara handlar om tillväxt och pengar, utan att vi nu till exempel lyfter frågan om vad som är vackert och estetiskt. Det ger onekligen ett visst hopp.

FAKTARUTA

Verksamhetsnamn: Malmö universitet

Webbplats: mau.se

Lokaliserad i: Malmö

Kategori: Utbildning/forskning

Uppdrag och verksamhet i korthet:

Malmö universitet är ett universitet som bedriver utbildning och tvärvetenskaplig forskning vid fakulteterna Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Odontologiska fakulteten och Teknik och samhälle. Lärosätet fokuserar på samverkan, innovation och hållbarhet.


Här finns samtliga elva intervjuer med svenska aktörer i New European Bauhaus:

Rådet med utvecklingsprojekt och en spännande mylla för samarbete

Form, design och science parks i New European Bauhaus

Konst och kultur i New European Bauhaus

Tre universitet om New European Bauhaus