Till innehåll på sidan

Min konvention, produktionsresidens på Kulturhuset Spira i Jönköping 13-17 juni 2022.

Konst och kultur i New European Bauhaus

Foto på en pristagare, Ulf Dalnäs, vicedekan för samverkan.

Foto: Ines Sebalj

”Målet är ett vackert och hållbart samhälle”

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet anslöt sig direkt som partner i NEB, New European Bauhaus, eftersom konst och design skulle få större spelrum i omställningen till ett hållbart samhälle.    

– Vi ser en enorm potential i den svenska politiken för gestaltad livsmiljö och gläds åt att EU i stort sett har gjort den till sin, säger Ulf Dalnäs, som är fakultetens vicedekan för samverkan.

Konstnärliga fakulteten arbetar med forskning och utbildning i allt från konst, slöjd och design via foto och film till scenkonst, dans och musik. Studenterna blir antingen själva verksamma konstnärer eller artister eller lärare som i sin tur för viktiga kunskaper vidare till mängder av barn och ungdomar. Det kan till exempel handla om att sy om uttjänta kläder istället för att slänga dem. Ansatsen är bred och forskningsinsatserna rör såväl lekvänlig stadsplanering som attraktionshöjande platsutveckling.

– Vi driver gärna projekt där konstnärer arbetar tillsammans för att utveckla en destination.

Full aktivitet ute i Europa

Partnerskapet i NEB innebär att universitetet enklare får ta del av goda exempel på hur konstnärliga aktiviteter kan förändra och förbättra människors livsmiljö. Hittills har man fått god inspiration från satsningar i Norrland och inte minst från intensiva platsutvecklingsinitiativ nere på kontinenten.

– Det har skett förvånansvärt mycket på kort tid, särskilt i södra Europa, säger Ulf Dalnäs.

Kolonilott för odling i havet

Partnerskapet medför också större möjligheter för fakulteten att dela med sig av sitt eget arbete i det europeiska nätverket. Det sker mycket i Göteborg – exempelvis utvecklingen av en marin kolonilott för odling av alger, musslor och ostron i havet i Frihamnen. Det lilla projektet är en framtidsprototyp och fungerar både som en mötesplats för sjömat och en inspirationskälla för storskalig utveckling.

– Göteborgs stad är i sig en arena för stadsutveckling som heter duga, säger Ulf Dalnäs.

Tillsammans för hållbarheten

Fakulteten har etablerat forskningsplattformen PLACE, Public Life, Arts and Critical Engagement, för att utveckla praktikbaserad forskning för ökad demokratisering och nya former för samskapande processer. Man ingår också i Dynamo Väst, ett nätverk som samlar organisationer och verksamheter i hela Västra Götalandsregionen. Genom nätverket kan lärare, forskare och studenter hitta samarbetspartner och finansieringsmöjligheter för fler projekt inom gestaltad livsmiljö. Tanken är att öka kunskapen och engagemanget kring hur gestaltad livsmiljö kan främja vårt inflytande över boendemiljöer och mötesplatser. När dessa initiativ blir framgångsrika blir de nu synliga nationellt och i hela EU via det större nätverket och det täta samarbetet med NEB-kontoret i Bryssel. På så vis utgör NEB en god grund för ett gemensamt lokalt och internationellt arbete för hållbar utveckling.

– Slutmålet är ett vackert, hållbart och mindre segregerat samhälle, säger Ulf Dalnäs.

FAKTARUTA

Verksamhetsnamn: Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet

Webbplats: konst.gu.se

Lokaliserad i: Göteborg och Dals Långed

Kategori: Utbildning/forskning

Uppdrag och verksamhet i korthet:

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet är Skandinaviens största konstnärliga fakultet med en unik kombination och bredd av högre utbildning och forskning inom konstnärliga uttrycksformer. I uppdraget ingår att driva lärarutbildning i ämnena bild, slöjd, musik, dans och teater och att stärka kulturlivet genom att ta fram ny kunskap och dela med sig genom samverkan med andra.

Två dansare, varav den ena är funktionshindrad, tillsammans på en scen.

Min konvention, produktionsresidens på Kulturhuset Spira i Jönköping 13-17 juni 2022.

”Det känns bra att kunna påverka”

ShareMusic & Performing Arts må se sig själva som en lite udda fågel inom NEB, New European Bauhaus. Samtidigt är det en aktiv aktör som har alla möjligheter att påverka det större nätverket. 

– Vi rör oss precis i det gränsland som NEB så tydligt lyfter med tankarna om ”beautiful”, ”sustainable” och ”together”, säger Moa Johansson, projektledare på kunskapscentret.

ShareMusic & Performing Arts är ett kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering som verkar för allas rätt att delta, uppleva och utöva kulturell och konstnärlig verksamhet. Centret arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, och erbjuder samarbeten, utbildningar och kompetensutveckling för allt från kulturskolor till institutioner. Det kan handla om att utbilda lärare i hur de kan arbeta för ökad inkludering för alla, oavsett vilka funktionsförutsättningar deltagarna har.

Många trösklar bakom scenen

Centret har tio medarbetare i Gränna, Göteborg och Malmö samt tre konstnärliga ensembler inom dans och musik. Varje år har centret upp till mellan 50 och 70 projektanställda konstnärer och artister.

– Vi är varken något universitet eller någon större kulturinstitution och jobbar inte heller specifikt med gestaltad livsmiljö. Men det finns alltid en tröskel att ta sig över någonstans bakom scenen för våra konstnärer och artister, säger Moa Johansson, och fortsätter:

– Det känns inte obekvämt för oss att vara en annorlunda partner i NEB. Det känns tvärtom bra. Det ger oss tillfällen att påverka för att bland annat få bort fysiska hinder i kultursfären.

Goda exempel uppmuntrar fler

ShareMusic & Performing Arts gör det inte bara möjligt för fler att utöva och njuta av konst och musik. Genom att lyfta fram goda exempel visar man vägen för hur allting är möjligt i praktiken.

– Vår förhoppning är att nätverket växer och att fler ser nyttan i att delta, säger Moa Johansson. Ju fler vi blir och ju fler perspektiv vi kan se på saker och ting ifrån, desto större chans att vi tillsammans kan väcka de viktiga demokratifrågorna och uppnå förändring.

Hon gläds åt att etablera ett större nätverk och delta i EU-diskussionen om vad ”beautiful” egentligen är.

– Det lyfter i sin tur frågan om vad kulturen betyder för vår hälsa och vårt välbefinnande i ett större perspektiv. Det är precis sådant som vi vill ska genomsyra den europeiska politiken.

När olika förutsättningar blir möjligheter

Kunskapscentrets verksamhet sjuder av inkludering och lobbying. I ett projekt inom gestaltad livsmiljö i Jönköping tydliggörs till exempel hur det fysiska rummet påverkar den kreativa processen. Istället för att låta sig begränsas, använder utövarna det befintliga rummet för konstnärligt uttryck.

– Ett annat exempel är den ena av våra musikensembler. Genom den musik de skapar och spelar visar de tydligt att det går att använda och dra nytta av ny teknik för att skapa nya upplevelser.

FAKTARUTA

Verksamhetsnamn: ShareMusic & Performing Arts

Webbplats: sharemusic.se

Lokaliserad i: Gränna, Göteborg och Malmö

Kategori: Kultur/lärande

Uppdrag och verksamhet i korthet:

ShareMusic & Performing Arts är ett kunskapscenter som har i uppdrag att öka inkluderingen i kulturlivet genom utbildning, forskning och kulturproduktion. Verksamheten bedrivs av en ideell förening och finansieras genom stöd från flera regioner samt olika projektstöd och egna intäkter.

Gruppfoto av Trans Europe Halles utanför möteslokal i fabriksbyggnader.

”Vi kan alla lära av varandra”

Trans Europe Halles förenar oberoende kulturorganisationer runt om i Europa i en kamp för att rädda övergivna byggnader och förvandla dem till attraktiva kulturella mötesplatser. Nätverkets oförtrutna arbete för hållbart återbruk och dynamiskt kulturliv går helt i linje med NEB, New European Bauhaus.

– Det var självklart att vi skulle vara med som partner. Vi är Europas äldsta och största kulturnätverk och NEB står precis för det som vi har jobbat för i 40 år. Vår kärna är kreativitet och innovation, och vi arbetar tillsammans över alla typer av gränser för kultur, mångfald och socioekonomisk hållbarhet, säger Roxana Apostol, projektledare för ”Rebuilding to Last”.

Samlar engagerad expertis

Roxana Apostol arbetar vid nätverkets huvudkontor i Lund tillsammans med bland andra Marcus Lampe, som i sin tur ansvarar för de medlemsdrivna utvecklingsprojekten i Norden och Baltikum. Trans Europe Halles fungerar som en plattform för internationellt samarbete kring aktuella samhällsutmaningar och konkreta kulturprojekt. I och med att nätverket består av så många engagerade specialister och experter inom exempelvis arkitektur och design har det kunnat röna stora framgångar när det gäller att ta över bedagade industrilokaler och göra dem till kulturcentra.

Pågående kulturell omställning

Exempelvis samlar ”Rebuilding to Last” ett dussin organisationer runt om i Europa i en stor satsning på att ta hand om byggnader och platser med ett tydligt fokus på människa, kultur och framtid. Ett övertagande behöver inte nödvändigtvis resultera i ett centrum för konst, musik eller teater. I Sofielund i Malmö skapar ”Växtverket” en inspirerande park för lekande barn och mänskliga möten.

– I och med NEB kan vi träffa fler likasinnade i fler länder, säger Roxana Apostol. Vi kan lära känna fler aktörer här i Sverige, få nya perspektiv och utbyta idéer med helt nya partner. Vi kan alla lära mycket av varandra och vi hoppas att NEB ska kunna fungera som ett paraply för oss alla som jobbar för cirkulär design och en kulturell omställning som kommer fler till del.

Investerar i positiv energi

Sedan sommaren 2022 pågår ombyggnadsprojektet som syftar till att göra återanvända byggnader energieffektiva. Ofta är postindustriella lokaler som blivit kulturcentra dåligt isolerade och i behov av renovering och åtgärder. Då satsar nätverket på att motverka energikrisen genom att installera förnybara energikällor, som solceller eller vindkraft, på eller intill byggnaderna och göra dem till producenter av hållbar energi. Det eventuella överskottet investeras sedan direkt i samma projekt.

– På så vis hjälps vi åt så att byggnaderna inte blir problem, utan en del av en grön lösning.

FAKTARUTA

Verksamhetsnamn: Trans Europe Halles

Webbplats: teh.net

Lokaliserad i: Lund

Kategori: Kulturellt nätverk

Uppdrag och verksamhet i korthet:

Trans Europe Halles är ett nätverk som förenar över 150 kulturcentra i 40 länder på gräsrotsnivå. I fyra decennier har man samverkat med fokus på en omställning för hållbarhet och kultur. Nätverket finansieras av medlemsavgifter samt bidrag från EU, kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun.


Här finns samtliga elva intervjuer med svenska aktörer i New European Bauhaus:

Rådet med utvecklingsprojekt och en spännande mylla för samarbete

Form, design och science parks i New European Bauhaus

Konst och kultur i New European Bauhaus

Tre universitet om New European Bauhaus