Till innehåll på sidan

Form, design och science parks i New European Bauhaus

Foto på en av pristagarna Dorte Bo Bojesen, VD för Form/Design Center.

”NEB är ett bra instrument för oss”

Form/Design Center i Malmö driver en utåtriktad verksamhet med utställningar och en bred variation av fördjupande programformat. Verksamheten har ett nära samarbete med akademi och branschorganisationer samt offentliga och privata aktörer. Som partner i NEB, New European Bauhaus, kan de lyfta designfrågorna på ett nytt, annorlunda vis och skapa synergier till den nationella politiken för gestaltad livsmiljö.

– NEB är ett bra instrument för oss på flera sätt för att lyfta design som utvecklingskraft i samhällsomställningen, säger Dorte Bo Bojesen, VD för Form/Design Center. Vi fungerar som en oberoende plats för samverkan och som partner i olika utvecklingsprojekt.

Dorte Bo Bojesen, som har en bakgrund som designer, beskriver Form/Design Center som en mix av en kulturinstitution och en mötesplats som underlättar för arkitektur, design och konsthantverk – en form av tankesmedja där det alltid är mycket högt i tak. Form/Design Center samarbetar till exempel med Sveriges Arkitekter för att främja debatten om arkitektur och har ett permanent regeringsuppdrag som nationell nod för gestaltad livsmiljö. Det innebär att sprida och bjuda på kunskap för en ökad medvetenhet om vad ämnesområdena kan bidra med i omställningen till ett hållbart samhälle.

– Allt det innehåll vi tar fram och presenterar speglar målsättningarna med politiken för gestaltad livsmiljö, säger Dorte Bo Bojesen. Med fokus på design passar verksamheten väl in i NEB:s inriktning på inkludering, estetik och hållbarhet. Vi får ökad uppmärksamhet och ser vår chans att sätta design på kartan.

Samarbeten som sammanför

Som verksamhet har Form/Design Center funnits lokalt sedan 1964, men NEB öppnar portarna till ett större internationellt och nationellt nätverk. Nya samarbeten har bäddat för en mängd spännande och utmanande projekt. Ett exempel är ”Lek för demokrati” som formats kring planerna för ett nytt stadshus i Ängelholm. Ett annat är ett arbete kring hållbara material, hållbar arkitektur och hållbar stadsutveckling genom SUSTAINORDIC, ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet. Ett tredje exempel är projektet SPOK som går ut på att sammanföra kreativa och produktiva krafter i Skåne med lokala tillverkare och materialutvecklare via en digital plattform. Det senare har vuxit till att omfatta sju regionala hubbar och fungera på nationell nivå.

Viktigt att visa goda exempel

Form/Design Center arrangerar utställningar, program och event samt deltar i utvecklingsprojekt och tvärsektoriella samarbeten för att stärka ämnesområdena regionalt, nationellt och internationellt.

– Vi hoppas att vår medverkan i NEB ska bidra till fler konkretiseringar av olika projekt och att vi kan visa upp projekt som redan genomförts. Det är viktigt att kunna visa på bästa praxis i de komplexa utmaningar vi står inför så att människor verkligen förstår vad NEB innebär.

Vidare vill Dorte Bo Bojesen att Form/Design Center vidareutvecklar sitt nätverk och att verksamheten intar en roll i ett större sammanhang. Det ger ökad legitimitet och möjlighet för att växla upp och påverka samhällsdebatten.

– Det gäller att ha ett öra mot marken om man vill säkerställa nödvändig innovation genom kreativitet, skapa värde över tid och bidra till att ett plus ett blir tre.

FAKTARUTA

Verksamhetsnamn: Form/Design Center

Webbplats: formdesigncenter.com

Lokaliserad i: Malmö

Kategori: Mötesplats/tankesmedja

Uppdrag och verksamhet i korthet:

Form/Design Center är en nationell nod för gestaltad livsmiljö och en regional mötesplats för arkitektur, design och konsthantverk som bland annat arrangerar utställningar för en bred publik. Verksamheten får stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.

 

 

Porträtt på en av pristagarna, Ulrika Sjölund.

”Vi kanske kan skapa det vi har saknat”

Högskolan i Borås/Science Park Borås har länge varit en sprakande miljö för utbildning, forskning och innovation. I och med intåget i NEB, New European Bauhaus, breddar verksamheten sin inriktning.   

– Vi arbetar regionalt, nationellt och på EU-nivå för att uppnå en förändring genom social och kulturell innovationskraft, säger Ulrika Sjölund, projektsamordnare inom samhällsutveckling.

Högskolan och Science Park Borås blev snabbt en naturlig partner i NEB i satsningen på att främja samhällsutvecklingen genom mer än just tekniska uppfinningar. Ulrika Sjölund erinrar om att NEB bara är i startgroparna för ett arbete som inte bara ska visa människor och organisationer ett vackert, hållbart och inkluderande samhälle att längta efter, utan också leverera input till den öppensinnade infrastruktur som behövs för att nå dit. Det handlar om att bejaka vitt skilda perspektiv och vitt skilda insatser och låta dem alla vara med på denna gemensamma, oförutsägbara och stimulerande resa.

– Vi vill bidra till de modeller och det ekosystem som krävs för social innovation, inkludering och hållbarhet i enlighet med Agenda 2030, säger Ulrika Sjölund. Vi försöker hitta vår väg genom att arbeta med en mindre referensgrupp med forskare och engagerade medarbetare.

Inkluderar varje medborgare

Som partner har högskolan och dess science park emellertid redan hunnit delta i flera medskapande initiativ på EU-nivå. Ett var som pionjär i ett samarbete kring en unik co-designprocess. Ett annat innebar samtal kring hur, vad, varför och på vilket sätt vi faktiskt har arbetat, respektive skulle kunna arbeta, med innovation.

– Det är spännande för det innebär en förflyttning från det traditionella sättet att tänka. Förut talade vi om en omställning av näringslivet, men nu inkluderar vi hela civilsamhället och alla medborgare. Det är därför vi måste utveckla och skapa plats för nya metoder och verktyg, säger Ulrika Sjölund.

Håller alla dörrar öppna

Science Park Borås fokuserar på samverkan med omgivningen inom textil, konsumtion och transformativ samhällsutveckling, och det är främst det senare som blev vägen in i NEB. I verksamhetens samverkansuppdrag ingår att bredda innovationsmiljön till att omfatta sociala och demokratiska innovationer. Omvandlingen av samhället kan få en betydande påverkan från arkitektur, konst, design, mode, möbler och inredning.

– Ingenting i NEB är hugget i sten, utan allt handlar om hur vi tillsammans kan åstadkomma en förbättring. Det kan ske genom nya samarbeten och helt nya uppgifter, exempelvis i arbetet med gestaltade livsmiljöer och platsutveckling, säger Ulrika Sjölund.

Vägen till ett nytt samhälle

Även om man har siktet högt inställt på förändring på såväl nationell som internationell nivå, satsar högskolan och science park nog så mycket på lokala och interna initiativ. Det kan vara att sprida information om vad NEB innebär eller att understödja olika projekt inom alla möjliga ämnen.

– Vi vill som partner inkludera fler aktörer med olika perspektiv, bjuda in till nätverksträffar och presentera det europeiska initiativet och alla de möjligheter som det skapar. Vad det kommer att leda till är för tidigt att säga, men faktum är att New European Bauhaus låter oss drömma om ett nytt samhälle och om att skapa något vi saknat.

FAKTARUTA

Verksamhetsnamn: Högskolan i Borås/Science Park Borås

Webbplatser: hb.se, scienceparkboras.se

Lokaliserad i: Borås, Västra Götalandsregionen

Kategori: Utbildning/forskning och innovation

Uppdrag och verksamhet i korthet:

Science Park på Högskolan i Borås bidrar till främjandet av innovation och nyttiggörande inom områdena textil, konsumtion och samhällsutveckling i enlighet med Agenda 2030. Science Park Borås verkar även för näringslivsutveckling och en cirkulär omställning i samverkan med näringslivet samt genom innovationssystemet i Sjuhärad. Science Park Borås är en samverkansarena för akademi, offentliga organisationer, forskningsinstitut, kultur och näringsliv.

 

 

Foto: Valla Berså i Linköping, Lindstens fastigheter AB

Bild på flerfamiljshus i kvällningen - Valla Berså i Linköping.

”Vi kan göra något bra tillsammans”

Stora RISE, Research Institutes of Sweden, bidrar med omfattande kunskap inom allt från arkitektur till provning medan lilla Smart Housing Småland delar med sig av sin spetskompetens inom livsmiljöer i trä och glas. Båda verksamheterna ingår som partner i EU-initiativet NEB, New European Bauhaus.

– Nätverket hjälper oss att hitta rätt aktörer för att kunna göra något riktigt bra tillsammans, säger Linda Kummel, enhetschef på RISE och tillika processledare på Smart Housing Småland.  

RISE är ett statligt forskningsinstitut med 3 000 medarbetare. Organisationen verkar på bred front och passar det tvärdisciplinära NEB-initiativet som handen i handsken med sin kompetens inom allt från design och arkitektur till provning och hållbart byggande. RISE kan fungera som ett paraply för en mängd gemensamma frågor som lyfts i initiativet, exempelvis socialt hållbar samhällsutveckling.

– RISE kan bidra på alla områden och ur alla perspektiv, säger Linda Kummel. Det blir också tydligare att samla oss och alla våra områden kring en gemensam frågeställning om hållbar energi och vackra och trivsamma miljöer att bo i. På samma sätt gör NEB det enklare för olika aktörer att till exempel samla sig kring gemensamma ansökningar om projektfinansiering.

Trä och glas i högsätet

Smart Housing Småland är en innovationsarena som i tio år har arbetat framgångsrikt för en utveckling av innovativa gestaltade livsmiljöer i trä och glas, det vill säga genuint småländska material. I sin strävan efter att sprida och öka kunskapen i Småland om vad som går att göra med materialen har verksamheten format ett lokalt och regionalt nätverk bestående av olika företag och organisationer samt kommuner. Via NEB kan det etablerade nätverket få ökad växtkraft, sprida kunskap och innovationer vidare över landet och hitta kortare vägar till ansenliga finansieringsmöjligheter.

– Många jobbar mycket målinriktat och lokalt och missar ibland nyheter för att de inte har tid för omvärldsbevakning, säger Linda Kummel. När vi väl får chansen att berätta om nya och innovativa sätt att möta samhällsutmaningarna på, tycker de flesta att det är helt fantastiskt.

Kan axla större mantel

För Smart Housing Småland är 2023 det sista året av tio. Förhoppningen är att all den kunskap som har samlats in lokalt under tiden arenan funnits ska kunna förvaltas vidare genom NEB-samarbetet. Kanske blir avslutningen av arenan snarare en pånyttfödelse och en möjlighet att axla en ny roll i ett större sammanhang. Om det blir och i vilken skepnad är oklart. Klart är att det finns mycket kunskap att dela.

– Jag hoppas att vi kan haka i på något sätt, säger Linda Kummel. Det ger oss ökad legitimitet och kraft åt våra egna målsättningar. Vi arbetar enligt den nationella politiken för gestaltad livsmiljö och visar vad arkitekturen kan göra för människan, utan att använda pekpinnar.

FAKTARUTOR

Verksamhetsnamn: RISE

Webbplats: ri.se

Lokaliserad i: Hela Sverige

Kategori: Utbildning/näringsliv/forskning/provning

Uppdrag och verksamhet i korthet:

RISE, Research Institutes of Sweden, är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Det statliga bolaget ska i internationell samverkan och med företag inom i stort sett alla branscher samt med akademi och offentlig sektor bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Verksamhetsnamn: Smart Housing Småland

Webbplats: smarthousing.nu

Lokaliserad i: Växjö

Kategori: Utbildning/näringsliv

Uppdrag och verksamhet i korthet:

Smart Housing Småland verkar för utveckling av innovativa miljöer för smart boende och hållbar byggd miljö i trä och glas. Innovationsarenan, som samlar samhälle, näringsliv och akademi och pågår 2013–2023, är huvudsakligen finansierad av Vinnova och regionerna Kalmar, Jönköping och Kronoberg.


Här finns samtliga elva intervjuer med svenska aktörer i New European Bauhaus:

Rådet med utvecklingsprojekt och en spännande mylla för samarbete

Form, design och science parks i New European Bauhaus

Konst och kultur i New European Bauhaus

Tre universitet om New European Bauhaus