Till innehåll på sidan

En spännande mylla för samarbete

Närbild på en person, riksarkitekten Helena Bjarnegård. Bakgrunden är suddig (stark bokeh)

Helena Bjarnegård, Riksarkitekt och Rådets ordförande. Foto: Hanna Franzén

”Dra nytta av de medel som NEB medför”

Rådet för hållbara städer har rivstartat som partner i NEB, New European Bauhaus. Man har bland annat initierat utvecklingsprojekt för norra Sverige och satt arkitektur och hållbart byggande i fokus.

– Vi hoppas att fler aktörer upptäcker de nya möjligheterna till finansiering av forskning, innovation och utveckling, säger riksarkitekt Helena Bjarnegård, ordförande för Rådet för hållbara städer.

Rådet för hållbara städer är en samverkansplattorm för statliga myndigheter. Inom sina respektive ansvarsområden tillsammans stöttar de Sveriges kommuner i arbetet för en hållbar stads- och samhällsutveckling. Arbetet sker med hjälp av expertnätverk och rådgivande grupper. De siktar mot Sveriges policy för gestaltad livsmiljö och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Rådet insåg tidigt att EU-initiativet NEB rimmade mycket väl med uppdraget från regeringen. Efter digitala event över hela Norden med tankesmedjor om NEB:s grundläggande värden – hållbart, inkluderande och vackert – bestämde sig rådet för att ansöka om partnerskap och att fortsätta att arbeta i enlighet med initiativet.

Visionärt och konkret projekt

Det ledde först till utlysningen ”Visioner i norr” som syftade till att attrahera kreativa team att ta fram förslag för hur nya livsmiljöer kan utformas i kommuner i snabb utveckling i Norrbotten och Västerbotten. Det resulterade i elva förslag som nu inspirerar flera kommuner som står inför liknande utmaningar – från norr till söder. Projektet rönte stor uppmärksamhet även i EU då det var innovativt och bidrog till diskussionen genom att ta upp de stora frågorna om hållbara livsmiljöer. Resultatet finns att läsa om på hallbarstad.se.

Former för hållbar utveckling

Man arbetade vidare tillsammans med Nordiska ministerrådet i projektet Nordic Carbon Neutral Bauhaus. Det resulterade i konferensen ”Into the Woods” i Finland med fokus på skog, byggande och arkitektur. Där deltog även EU-kommissionens ordförande och tillika initiativtagaren till NEB, Ursula von der Leyen. Nu planeras en fortsättning av satsningen för norra Sverige där fokus kommer att flyttas från vision till handling. Målet är att stödja kommunerna i att skapa långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer för alla såväl i städer som på mindre orter och på landsbygden.

Förutsättningar för fler satsningar

Helena Bjarnegård ser NEB som ett verktyg för att skala upp lokala och regionala innovations- och utvecklingsprojekt. Det är också ett sätt att belysa sociala och kulturella värden som en viktig del av hållbar utveckling. EU-nätverket ger också tillgång till nya idéer, nya perspektiv och nya arbetssätt, och det kommer att finnas medel både inom EU och Sverige att söka.

– Vi vill att fler svenska aktörer engagerar sig och drar nytta av de utlysningar och möjligheter till forsknings- och finansieringsmedel som kommer fram genom NEB. NEB sätter fokus på utveckling av hållbara livsmiljöer som är både inkluderande och vackra, vilket är väldigt viktiga frågor för långsiktig hållbar utveckling av vårt samhälle, säger Helena Bjarnegård.

FAKTARUTA

Verksamhetsnamn: Rådet för hållbara städer

Webbplats: www.hallbarstad.se

Lokaliserad i: Hela Sverige

Kategori: Samverkansplattform för statliga myndigheter, länsstyrelser och SKR.

Uppdrag och verksamhet i korthet:

Rådet för hållbara städer är ett forum för myndighetschefer för tolv statliga myndigheter samt representanter för länsstyrelser, regioner och kommuner. Rådet arbetar för hållbar stads- och samhällsutveckling i syfte att skapa långsiktigt goda och hållbara livsmiljöer i landets samtliga kommuner samt för att öka omställningstakten i Sverige.

 

Navet Science Center i Borås,.

”NEB är en spännande mylla för samarbete”

Navet Science Center i Borås tvekade inte ett ögonblick inför att bli partner i NEB, New European Bauhaus. Konceptet passar verksamheten perfekt – både historiskt och för en fortsatt utveckling.

– Vi får ett större ämnesöverskridande nätverk och kan samarbeta med aktörer vi inte kände till, säger Anna Gunnarsson, pedagog, projektledare och utvecklare vid kunskapscentret.

Navet Science Center arbetar framför allt med utbildning inom matematik, naturvetenskap, hållbar utveckling och teknik. Kunskapscentret erbjuder ett stort utbud av lärande aktiviteter – både på hemmaplan och ute på fältet – för barn och ungdomar i förskolor, grundskolor och gymnasier i hela Sjuhäradsbygden. På samma sätt bistår centret med kompetensutveckling för pedagoger. Navet satsar på att erbjuda utbildningsinsatser där möjligheterna att ta ut svängarna för att öka lusten att lära står i centrum. Exempelvis genom interaktiva övningar och upplevelser av vad som kan hända när matematik och teknik möter konst och historia. Hela verksamheten genomsyras av tankar kring hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Möter engagerade aktörer

Kunskapscentret har länge arbetat lokalt och internationellt i tvärdisciplinära utvecklingsprojekt.

– Det hade varit korkat att inte vara med i NEB, säger Anna Gunnarsson. Det blir en bra formalisering av det vi redan gör. Dessutom är det en spännande mylla där vi får direktkontakt med intressanta aktörer som verkligen vill åstadkomma något. Vi vill inte fastna enbart i grön hållbarhet, utan vill arbeta mer med helhetstänket och med inriktningen social hållbarhet.

Viktigt med brett samarbete

På Navet Science Center ser man goda möjligheter till en accelererande och nydanande utveckling tack vare NEB. Verksamheten präglas ända sedan starten av en öppenhet, vetgirighet och nyfikenhet. Det gör att man gärna vill vara med, påverka och inte minst driva utvecklingen framåt.

– Vi har projekt igång som kan ge fin input till NEB. Vi arbetar mycket med frågan om hur vi kan bli bättre på social hållbarhet och vet att vi måste kroka arm med andra för att nå framgång.

Öppenhet inför nya möjligheter

Anna Gunnarsson berättar att partnerskapet i NEB har bidragit till ett utökat nätverkande. Det har lagt grunden för en intensifierad dialog med olika aktörer, från kommuner till större kluster, om allt från nya samarbetsprojekt till potentiella finansieringsmodeller. Hon ser en fördel i att NEB bejakar en öppenhet i tanken och input från aktörer ute på fältet vilket leder till nya berikande diskussioner.

– Vi får bättre möjligheter för att satsa på hållbarhet ur bredare och ibland oanade perspektiv. När vi kopplar ihop olika former av utbildning banar vi väg för ökad kunskap och fördjupning.

FAKTARUTA

Verksamhetsnamn: Navet Science Center

Webbplats: navet.com

Lokaliserad i: Borås

Kategori: Lärande/utbildning

Uppdrag och verksamhet i korthet:

Navet Science Center erbjuder informell utbildning för elever och pedagoger men även för den breda allmänheten i Borås och kringliggande kommuner. Organisatoriskt hör centret till Boråsregionens kommunalförbund och arbetar på uppdrag av såväl Borås stad som Västra Götalandsregionen.


Här finns samtliga elva intervjuer med svenska aktörer i New European Bauhaus:

Rådet med utvecklingsprojekt och en spännande mylla för samarbete

Form, design och science parks i New European Bauhaus

Konst och kultur i New European Bauhaus

Tre universitet om New European Bauhaus