Till innehåll på sidan
Flygfoto över en stad

Urbact-metoden för hållbarare städer

Urbact-metoden är en metod som hjälper städer och kommuner över hela Europa att planera, genomföra och dela hållbara lösningar med varandra. Oavsett om din kommun är involverad i det europeiska nätverket Urbact eller inte har du här fri och enkel tillgång till en mängd kunskap om inkluderande samhällsplanering.

 

Urbact-metoden bygger på tre grundprinciper:

 • En integrerad strategi handlar om att skapa:
  – vertikala samarbeten mellan olika styrnivåer och lokala aktörer,
  – horisontella samarbeten mellan politikområden och kommunala förvaltningar,
  – regionala samarbeten mellan närliggande områden, grannkommuner, landsbygder och regioner.
 • En deltagande strategi innebär att alla som berörs också får en röst i form av medborgarengagemang, samskapande och flernivådialog. Alla medlemmar i lokalsamhället bidrar till förändring och olika intressenter arbetar gemensamt med kommunen för att förbättra livet i staden genom lösningar som skapar en verklig känsla av medansvar och ägandeskap.
 • Interaktivt lärande betyder att du förbättrar kunskap och förmågor genom att arbeta med kollegor samt lösa konkreta problem genom att designa och testa skräddarsydda insatser. Detta inkluderar hantering hela vägen från planering, identifiering av resurser och tilldelning av åtgärder till att genomföra och följa upp policyer, utvärdera påverkan och föra tillbaka lärdomarna.

Utifrån dessa grundprinciper erbjuder Urbacts verktygslåda stöd i hela projektprocessen.

Steg för steg

Verktygen i Urbacts verktygslåda är skräddarsydda för att svara mot fem nivåer i offentlig planering. Dessutom finns två delar med lämpliga verktyg för att dels engagera, dels dela kunskap med olika aktörer under processen. Länkarna tar er vidare till verktygen under respektive rubrik. Använd de verktyg som passar bäst för era behov.

1. Analysera utmaningen

Det första steget när ni ska ta tag i en utmaning är att ställa rätt diagnos. Verktygen i verktygslådan hjälper er att:

 • identifiera utmaningen,
 • förstå utmaningen och göra en lämplig analys av situationen,
 • skapa en gemensam bild av hur utmaningen bör hanteras.

2. Planera åtgärder

Utformning av åtgärder är central för processen med att planera åtgärder, men ha inte för bråttom och rusa in i det. Med hjälp av verktygslådan kan ni:

 • utforma en gemensam vision med berörda aktörer,
 • skapa lösningar och komma överens om vilka åtgärder som ska genomföras,
 • säkerställa att åtgärderna svarar upp mot de mål och den vision som tidigare definierats och att de fungerar rent praktiskt.

3. Säkerställ resurser

Att blicka framåt och bedöma de lokala förhållandena och de medel som finns tillgängliga i kommunen samt definiera en resursstrategi är viktigt. Här får ni hjälp med:

 • utformning av finansieringsstrategi,
 • innovativt arbete med offentlig upphandling.

4. Genomför

Nu ska åtgärderna som behövs för att uppnå ett visst mål bli verkliga. I verktygslådan får ni hjälp med att:

 • säkerställa att strategin är genomförbar,
 • förstå de lokala förutsättningarna,
 • granska intressenternas engagemang för syftet med genomförandet,
 • följa upp de framsteg som görs i genomförandet.

5. Följ upp

Att tydligt kunna överblicka de framsteg som gjorts kopplat till den avsedda förändringen hjälper berörda parter att samordna och arbeta för gemensamma landvinningar, att anpassa en politik närhelst det behövs och kommunicera och dela med sig av sin framgång. Här får ni hjälp att mäta resultat efter tre delar:

 • mål,
 • indikationer,
 • övervakning.

Engagera intressenter

För att lyckas med deltagarbaserad politikutformning är det viktigt att samarbeta med rätt intressenter i varje steg av processen med åtgärdsplanering. Här får ni vägledning kring att:

 • identifiera relevanta intressenter för ert projekt,
 • få dem involverade i projektet,
 • bygga en samverkande och hållbar intressentgrupp.

Dela kunskap

Genom att dela kunskap genom hela projektprocessen bidrar ni till att göra era handlingar begripliga, sprida den kunskap som förvärvats till medarbetare och presentera resultat för en extern publik.

 • Det handlar först om att fånga och reflektera över de lärdomar som ni dragit av olika handlingar och att göra denna nya kunskap begriplig.
 • Det handlar därefter om att samla in och sprida kollektiv kunskap vidare, bidra till att upprätthålla åtgärder och fortsatt stå emot olika utmaningar.

Samarbetspartners

Metoden bygger på att beslutsfattare, kommunala tjänstepersoner och medborgare för en dialog och skapar samverkan kring utvecklingen av staden.

Kontakt

Sara Palo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt för Urbact i Sverige. Vi sprider information och nyheter om programmet. Vi rapporterar också om vad som sker inom hållbar stadsutveckling i Sverige.

Fördjupa dig

 • Ta del av idéer, konkreta exempel, praktiska verktyg och analyser på urbact.eu.
 • Delta på Urbacts evenemang för att lära av goda exempel och nätverka med sakkunniga.
 • Vill du involvera din kommun mer aktivt i Urbact? Ett Urbact-nätverk omfattar fem till tolv europeiska städer som arbetar tillsammans med att lösa gemensamma utmaningar under två och ett halvt års tid. Ansök om att delta i, eller leda, ett Urbact-nätverk via en av Urbacts utlysningar. Normalt kommer det nya utlysningar en gång om året genom hela den sjuåriga programperioden.