Vad är varsam energieffektivisering?

Solceller på ett Georgianskt hus, Edinburgh. Foto: Helen Simonsson (CC BY) Är det möjligt att genomföra energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utan att förändra dess kulturhistoriska värden? Ja, det är möjligt om det genomförs på ett varsamt sätt utifrån byggnadens förutsättningar. – Begreppet varsam är kopplat till varsamhetskravet i Plan- och bygglagen, PBL, och med…

 • Av: extern skribent

  Kunskapen behöver stärkas

  Detta är det andra inlägget för att uppmärksamma kulturmiljöarbetets utmaningar, roll och potential kopplat till “Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design”. Det första inlägget publicerades 2015-02-16 och kan läsas här» I en hållbar samhällsutveckling utplånas inte platsers karaktär och kulturhistoriska kvaliteter. En hållbar utveckling av samhället karaktäriseras istället av en…

  • Av: Riksantikvarieämbetet

   Kulturmiljöperspektiv på gestaltad livsmiljö

   Foto: Leif Gren Den pågående utredningen “Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” handlar om frågor som rör alla människor, i alla delar av vardagen. Det står, enligt utredningens egna ord, för en helhetssyn på hur arkitektur, form och design kan skapa förutsättningar, förbättra och påverka samhället med människan som utgångspunkt.…

   • Av: Riksantikvarieämbetet

    Stadsnära landskap – konflikter kring nyttjande

    Kista. Foto: Jan Augustsson. Källa Kulturmiljöbild. Naturhistoriska riksmuseet och Riksantikvarieämbetet arrangerade den 28:e januari 2015 ett seminarium på riksmuseet om hur vi använder randområden och grönstruktur i våra tätorters närhet. I fokus stod frågan om hur vi hanterar konkurrerande anspråk. Nya tankar om hur hållbar utveckling kan integreras i byggandet och markutnyttjande tilldrar sig allt…

    • Av: Riksantikvarieämbetet

     Vägledning om kulturvärden i plan- och bygglagssystemet

     Foto: Franz Feldmanis. Boverket och Riksantikvarieämbetet har tagit fram en gemensam webbaserad vägledning för hanteringen av kulturvärden vid tillämpningen av plan- och bygglagen och annan lagstiftning. Vägledningen vänder sig främst till kommunala planerare och bygglovhandläggare som dagligen hanterar kulturvärden i den byggda miljön. Vägledningen Tema kulturvärden finns i PBL-Kunskapsbanken. Vägledningen ska tydliggöra vilka styrmedel som…

     • Av: Riksantikvarieämbetet

      Kulturmiljö en drivkraft i stadsomvandlingar

      Kultur och kulturarv spelar en viktig roll när man skapar hållbara och attraktiva städer. Den snabba urbaniseringen i världen ställer stora krav på samhällsbyggare att tänka efter före, att ta in kulturen och tänka in kulturmiljöer redan på planeringsstadiet. Det är just det som den internationella konferensen The Impact of Culture handlade om. I Umeå…

      • Av: Riksantikvarieämbetet

       Har det blivit för långt till historien?

       I och med städernas framväxt och förtätning försvinner många fornlämningar och med dem även källor till landskapets historia. Fornlämningar och andra kulturmiljöer som tydligt visar på en tidsdimension ger människor möjligheten att uppleva och förstå hur samhället har vuxit fram. Att kunna läsa landskapets historia är viktigt för att kunna se sin boendemiljö eller arbetsplats…

       • Av: Riksantikvarieämbetet

        MODERN HEMBYGD

        Många associerar ordet ”hembygd” till fornlämningar, bygdegårdar och uråldriga kyrkor. Till skrifter om fornfynd och gamla tider. Miljonprogramsområdena uppfattas sällan som ”hembygd” trots att de är hembygd för fler människor än någon annan byggd miljö i Sverige. Mellan Drottninghög och Dalhem, två miljonprogramsområden i Helsingborg, deltar några barn i en arkeologisk utgrävning. – Jag har…

        • Av: Riksantikvarieämbetet

         CO2OLBRICKS

         Höjda energipriser, klimatpåverkan och olika politiska mål, lagar och regler för energieffektivisering påverkar det äldre byggnadsbeståndet, däribland kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Riksantikvarieämbetet deltar i EU-projktet Co2olBricks som undersöker hur miljöpåverkan och energianvändningen i kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan minska utan att förstöra deras kulturhistoriska värden. Riksantikvarieämbetet deltar under 2011-2013 i EU-projektet Co2olBricks: Climate Change, Cultural Heritage &…

         • Av: Riksantikvarieämbetet

          MILJONPROGRAMSOMRÅDENA SOM KULTURARV – VEM BESTÄMMER VISIONERNA?

          Bebyggelsen som kallas miljonprogrammet kommer ur två visioner: att inom en tioårsperiod bygga en miljon bra bostäder för arbetar- och medelklassen och att skapa framtiden. Utmaningen lockade tidens mest erkända planerare, arkitekter och ingenjörer. När tio år gått hade 1 006 000 bostäder byggts. Men samtidigt hade vindarna vänt, nu var det ett annat slags…

          • Av: Riksantikvarieämbetet