Till innehåll på sidan
299 miljoner till kulturmiljövård. Foto på barn framför hällristning.

Foto: Rikard Sohlenius (CC BY)

299 miljoner till kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet fördelar 299 miljoner till kulturmiljövård. Den största delen, 287,7 miljoner, tilldelas länsstyrelserna som sedan använder dessa för att dela ut bidrag till olika kulturmiljövårdande insatser.

Länsstyrelserna kan också använda delar av medlen i egen regi, till exempel för att göra fornlämningar mer tillgängliga eller för att ta fram olika typer av kunskapsunderlag.
Riksantikvarieämbetet reserverar 11,3 miljoner för egna åtgärder.

30 miljoner mer till länsstyrelserna

– Jag är väldigt glad för att vi i år har kunnat dela ut drygt 30 miljoner mer till länsstyrelserna jämfört med förra året. Dessa pengar har oerhört stor betydelse för att vårda och synliggöra fornlämningar och kulturhistorisk intressant bebyggelse runt om i landet. Samtidigt skapar de möjlighet för alla att förstå och uppleva olika kulturmiljöer, säger vikarierande riksantikvarie Susanne Thedéen.

Fördelningen av medel här:

Tilldelade medel för kulturmiljövård