Till innehåll på sidan
New European Bauhaus - logotyp

Nya europeiska Bauhauspriser 2023

Initiativet det nya europeiska Bauhaus är en uppmaning till alla européer att använda sin fantasi och tillsammans bygga en hållbar och inkluderande framtid som är vacker
för såväl ögat som sinnet och själen.

Genom att skapa broar mellan olika bakgrunder, sträcka sig över ämnesgränserna och bygga på deltagande på alla nivåer inspirerar detta initiativ till utveckling som
underlättar och styr omställningen av våra samhällen enligt tre oskiljbara värden:
• Hållbarhet, från klimatmål till cirkularitet, nollförorening och biologisk mångfald.
• Inkludering, från att värdesätta mångfald till att säkra tillgänglighet och överkomliga kostnader.
• Estetik och upplevelsekvalitet för människor via utformning, positiva känslor och kulturella fördelar.

EU-kommissionen lanserade initiativet i slutet av 2020 med målet att sammanföra lokalsamhällen och koppla samman den europeiska gröna given till vår vardag och
våra hem.

De två första prisårgångarna 2021 och 2022 visade att lokalsamhällen kan samarbeta och finna kreativa lösningar som förbättrar våra liv. Under de två senaste åren har
priserna belönat spetskunskap och kreativitet i genomförandet av det nya europeiska Bauhaus. Priserna lyfte fram enastående projekt, idéer och koncept. De inspirerade ytterligare utvecklingen av initiativet. Totalt kom det in över 3 000 ansökningar.

Precis som 2022 kommer 2023 års nya europeiska Bauhauspriser att delas ut i fyra kategorier. De bygger på följande temaområden för omvandling som vägleder
genomförandet av det nya europeiska Bauhaus 1:
• Återknyta till naturen.
• Återfå en känsla av tillhörighet.
• Prioritera de platser och människor som har det största behovet.
• Behovet av ett långsiktigt livscykeltänkande i det industriella ekosystemet.

I 2023 års priser är även ansökningar från västra Balkan2 välkomna, utöver EU-länderna.

År 2023 är det europeiska året för kompetens. Därför kommer 2023 års priser även att ha en ytterligare tematisk klass om utbildning och lärande.
Alla ansökningar bör på ett förebildligt sätt avspegla det nya europeiska Bauhausinitiativets triangel av kärnvärden. Det är hållbarhet, inkludering och estetik/kvalitet
på upplevelser. Samtidigt står lokalsamhällenas deltagande och visioner i centrum för processen.

Var och en av de fyra kategorierna omfattar följande tre parallella tävlingsklasser:
• Klass A: I ”nya europeiska Bauhaus mästare” tävlar befintliga och slutförda projekt med tydliga och positiva resultat.
• Klass B: I nya europeiska Bauhausstjärnskott tävlar koncept som lämnas in av unga talanger som är högst 30 år gamla. Koncepten kan befinna sig i olika
utvecklingsskeden, från idéer med en tydlig plan till prototyper.
• Klass C: I ”nya europeiska Bauhaus mästare inom utbildning” tävlar initiativ som inriktas på utbildning och lärande. Både slutförda projekt och initiativ med
en minsta mognadsgrad får delta.

En expertjury korar en vinnare inom varje kategori och klass (dvs. totalt tolv vinnare). Inom varje klass kommer ytterligare en vinnare att koras genom offentlig
omröstning om de fyra kategorierna (dvs. tre priser som bygger på den offentliga omröstningen). EU-kommissionen anordnar en officiell ceremoni där vinnarna får ta emot sitt pris.

Mer information:

Home | New European Bauhaus Prizes 2023 (new-european-bauhaus.eu)