Till innehåll på sidan

Kunskapsspridning genom lärande exempel – vårdens miljöer

Vårdens miljöer är komplexa miljöer som behöver vara särskilt stödjande, tillgängliga och attraktiva både för verksamhetens personal, patienter och besökare. I riksdagens mål för arkitektur och gestaltade livsmiljöer lyfts att arkitekturen ska bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle och att det offentliga ska agera förebildligt.

Boverket har tagit fram en exempelbank som syftar till att ge inspiration och vägledning till dig som planerar, beställer, gestaltar, beslutar, bygger eller förvaltar vårdmiljöer.

Inom ramen för arbetet med den nya politiken för arkitektur och gestaltad livsmiljö livsmiljö (prop. 2017/18:110) ska Boverket genom uppdraget att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö (N2018/02273/SPN) bland annat samla och sprida kunskap kring hur vårdens miljöer kan utformas och hur frågan kan vara aktiv genom hela processen från planering, byggande av såväl hus som inredning och utemiljöer till förvaltning och fortsatt utveckling av miljöerna över tid.

Syftet med de lärande exemplen är att sprida kunskap och öka förståelsen för vilken betydelse som en omsorgsfullt gestaltad vårdmiljö innebär – både för vårdens utövande i sig men också ur ett bredare samhällsperspektiv. Exempelsamlingen innehåller såväl vårdmiljöer som tillkommit genom nybyggnad, som genom om- och tillbyggnad av befintliga vårdmiljöer. Målsättningen är att successivt bygga vidare på exempelbanken samt att koppla den till en vägledning för ”Byggd miljö för nära vård”.

Läs mer om uppdraget och Boverkets arbete på deras webbplats Kunskapsspridning genom lärande exempel – Boverket