Till innehåll på sidan

Fem kommuner i Norrbotten delar på 13 miljoner kronor

Länsstyrelsen i Norrbotten fattade i fredags beslut om stöd i regeringsuppdrag (Fi2022/00906) till Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå och Skellefteå.

De fem kommunerna delar på 13 mkr, dvs 2,6 mkr vardera

Det är stöd till innovativa och hållbara samhällsbyggnadsprojekt som skapar långsiktigt hållbara, attraktiva och inkluderande livsmiljöer. De har stora krav på omsorgsfull gestaltning av den fysiska miljön. Länsstyrelsen i Norrbotten har fattat besluten om stöd i samråd med Länsstyrelsen i Västerbotten och Rådet för hållbara städer.

Bodens kommun

Bodens kommun har sökt stöd till nya och innovativa arbetssätt för att skapa hållbara livsmiljöer och medborgardriven områdesutveckling. Projektet ska åstadkomma innovativ och hållbar områdesutveckling och avgränsas till utpekade stadsdelar Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn. Det övergripande målet med projektet är att utveckla det goda livet och att skapa attraktiva boende- och livsmiljöer.

Gällivare kommun

Gällivare kommun har sökt stöd ett projekt som består av fem delprojekt och är en blandning mellan planeringsinsatser som kommunen anser viktiga för att på längre sikt bygga hållbara, attraktiva och inkluderande livsmiljöer samt insatser som på kort tid kan främja utlysningens huvudsyfte. Konkret innebär det att stärka upp miljöer inom tätorten med projektet Vinter i centrum, Solljusterapi och Mobila mötesplatser.

Kiruna kommun

Kiruna kommun har sökt stöd för att utföra en förstudie för utveckling av befintligt centrumnära industriområde. Förstudien måste särskild beakta det nya centrumet som byggts intill och lämna förslag på hur det nya områden kan utvecklas för att stödja den nya bebyggelsen och främja attraktivitet för Kirunas utveckling.

Luleå kommun

Luleå kommun får stöd för fyra delprojekt: 1. Konst och kultur i det offentliga rummet – en förstudie. 2. Gestaltad livsmiljö – ett pilotprojekt. 3. Information, delaktighet och dialog om den gröna samhällsomställningen. 4. Digital översiktsplan tillsammans med Bodens kommun – en förstudie.

Skellefteå kommun

Skellefteå kommun har sökt stöd för ett projekt som bidrar till skapandet av mer hållbara, attraktiva och inkluderande livsmiljöer genom fokus på cirkulära lösningar med avseende på återbruk och återvinning inom byggsektorn, och ökar möjligheterna för en omsorgsfull gestaltning i den fysiska miljön genom planering och utveckling av ändamålsenliga och hållbara transportlösningar.