Till innehåll på sidan

Elbilspoolen i Karlskrona finansierar sig själv

Anställda på Karlskrona kommun och stadens invånare har fått ökade möjligheter att göra hållbara transportval. En ny elfordonspool med bilar och cyklar har nyttjats av både anställda på kommunen och privatpersoner som bor inom kommunen. Kostnaderna för fordonspoolen har minskat med 30 procent jämfört med den tidigare fossila bilpoolen, och finansierar nu sig själv.

Ett projekt i Karlskrona kommun har lett till en ny elfordonspool med cyklar och bilar som samnyttjas mellan kommunorganisationens medarbetare och privatpersoner. Enligt projektledare Kent Lindström har den nya fordonspoolen skapat goda förutsättningar för en bättre och mer hållbar mobilitet. Samtidigt som nyttjandegraden av kommunens elfordonspool har ökat markant, har kostnaderna kunnat minska med 30 procent jämfört med den tidigare fossila bilpoolen. Det uppnåddes som ett resultat av att den nya poolen har färre bilar, men samtidigt en högre användningsgrad.

– Vi har fått bra miljöeffekt, bra ekonomisk effekt och glada kommuninvånare som uppskattar bilpoolen och tycker att den är smidig och enkel att använda, säger Kent Lindström.

Även om delar av den gamla fossila bilpoolen är kvar, bokas majoriteten av resorna idag just via elfordonspoolen. Det har blivit lätt att resa hållbart.

Med minskad bilanvändning bidrar Karlskrona till de nationella klimatmålen

Projektet initierades med avsikten att hitta lösningar för ett antal utmaningar som Karlskrona står inför, liksom många andra städer. Idag utgör koldioxidutsläpp från transportsektorn en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp. För att Karlskrona ska bidra till de nationella klimatmålen såg kommunen ett stort behov av att minska den privata bilanvändningen. Kent Lindström menar att projektet hanterar problem rörande energi- och klimat men också platseffektivitet och närmiljö genom att det blir färre parkerade bilar i centrum och eldriften minskar buller och vissa typer av utsläpp.

Utöver att elbilspoolen är ett hållbart mobilitetsalternativ minskar det även kommunorganisationensinnehav av fordon. Samtidigt betonas att projektets fokus också har varit på användarvänlighet, tillgänglighet och trygghet, vilket har gett projektet ett tydligt positivt och lustfyllt budskap.

Finansiering gjorde genomförandet och uppföljningen möjlig

Det ekonomiska stödet från Energimyndigheten var avgörande för att kunna ta projektet från idé till verklighet. Finansieringen möjliggjorde inte bara genomförandet av projektet, utan gav också möjlighet till uppföljning.

– Det ekonomiska var jätteviktigt för att få det här projektet att hända. Annars skulle vi inte haft pengar för att våga chansa, säger Kent Lindström.

Energigiraffen gav projektet uppmärksamhet

Att hitta och satsa på de rätta tekniska lösningarna var en viktig del av genomförandet av projektet. Ett hybridiserat vind- och solkraftverk, kallat ”Energiraffen”, stöttar upp laddningen av poolens fordon med lokalt producerat energi. Namnet Energigiraffen kommer från en tävling som genomfördes bland fjärdeklassarna i kommunen som ett sätt att även involvera barn i kommunen energi- och klimatarbete. Energiraffen har fått stor uppmärksamhet och publikationer både lokalt och internationellt, exempelvis i Tyskland där det skrivits om projektet i lokala nyheter flera gånger.

Fler bilar och cyklar i poolen tack vare populariteten

Projektet resulterade i att det under våren 2019 fanns sex bilar och 12 elcyklar i elfordonspoolen. Till följd av poolens popularitet har antalet bilar och lådcyklar kunnat utökas under projektets gång. Kommunen har lagt stor vikt  på att säkerställa en hög kvalitet på tjänsten så att elfordonspoolen förblir välfungerande och tillgänglig. Skötseln hanteras av det lokala arbetsintegrerade sociala företaget KASAK, vilket stärker elfordonspoolens sociala och ekonomiska hållbarhet ytterligare. Projektledaren Kent Lindström är väldigt nöjd med resultatet.

– Vi hade aldrig någonsin kunnat hoppas på det här resultatet. Vår ambition var att hitta en situation där vi är kostnadsneutrala. Nu har vi fått upp nyttjandegraden och dessutom en kostnadsbesparing, säger Kent.

30 procent lägre kostnad för den nya bilpoolen

Kostnadsneutralitet uppfylldes efter tio månader, och efter tre år har projektet lyckats sänka kostnaderna med 30 procent jämfört med den tidigare interna och fossila bilpoolen. Att få en kostnadsbesparing och samtidigt få upp nyttjandegraden hade man inte trott var möjligt från början. En viktig framgångsfaktor för projektet har varit det lyckade samarbetet – att prata med människor och utveckla konceptet tillsammans.

Projektet ger ringar på vattnet – fler vill göra liknande insatser

Projektet har fått spridningseffekter både inom och utanför kommunens egen organisation. Det har uppkommit ett stort intresse att göra liknande insatser i flera bostadsrätts- och villaområden samt på den lokala högskolan. Ett fastighetsbolag har redan planerat att deras tre nya byggen i staden ska inkludera en elfordonspool.

I kommunens fortsatta arbete framåt är det högt prioriterat att kunna erbjuda tjänsten till ännu fler människor. Detta genom att nå fler aktörer och att utveckla nya samarbeten med exempelvis bostadsrättsföreningar, kollektivtrafiken och andra organisationer. Redan nu har arbetet påbörjats för att skapa förutsättningar i stadsrummet där externa mobilitetsaktörer kan ta plats vid så kallade mobilitetspunkter, platser där resenärer ska kunna byta mellan olika typer av transportmedel, oftast med någon slags fordonspool inkluderad.

Kommunen vill möjliggöra fler delningsbara fordon för att spara resurer

Projektet har resulterat i uppkomsten av nya idéer. En nyfunnen möjlighet är att göra alla licensierade bilar inom kommunorganisationen delningsbara för att höja deras nyttjandegrad. Detta skulle frigöra många parkeringsplatser som kostar mycket för kommunen, men också spara resurser som går åt för att producera bilar. Kent Lindström menar att färre parkeringsplatser kan frigöra pengar som istället kan användas inom andra viktiga områden, exempelvis skola och omsorg.