Till innehåll på sidan

Visioner i norr: Radikal och resilient

Umeås Case – Stadsdelsdrömmar

Huvudfråga – Hur kan vi ge Umebornas drömmar om sina stadsdelar ett fysiskt avtryck?

Som ett sätt att förfina beslutad inriktning har Umeå kommun tagit fram ett unikt underlag för gestaltning av livsmiljöer och en modell för att lyfta social hållbarhet för en hel stad. Stärkta av en stor landsbygdsdialog med tillsammansarbete i fokus gick Umeå vidare med att analysera och ta tempen på stadsdelarna. Grunden är att vi vill nyttja förtätningen som kraft för att få tillägg som kompletterar och skapar goda livsmiljöer i en allt värdetätare stad. Umeborna har delgett sina trivsamma och otrivsamma platser samt önskemål för framtiden; både stort och smått, för idag och för framtiden. Vårt nya material för gestaltning av livsmiljöer säger något om just Umeå. Det är inte nationell statistik som vi brutit ner utan vårt eget material, det är framtaget just för att umeborna har valt att dela med sig. Det förpliktigar därför att göra något riktigt bra.  Länk till materialet; Umeås stadsdelar – så står det till (umea.se)

Umeåborna är tydligt stolta över sina stadsdelar – och så ska det vara. Nu behöver vi era idéer för att fortsätta bygga livskvalitet och stolthet. Hur blir det vackrare, mer inkluderande och hållbarare i varje stadsdel i Umeå? Hur kan arbetet användas som grund för utvecklingen? Vi vet vad umeborna tycker – så hur tar vi det nu vidare? Hur blir det fysiskt, greppbart, verkligt? Den centrala frågeställningen är hur vi vänder från perspektiven att stadsutvecklingen ger sociala värden – till att sociala värden bildar grund för stadsutvecklingen?

En analys av Umeå är att det i hög utsträckning finns brist när det gäller levande stadsmiljöer rätt omgående när man rör sig från stadskärnan. Även om några embryon finns, saknas exempelvis stråk för levande stadsmiljöer utanför stadskärnan. Kanske handlar lösningar då om att fokusera på flödena för att hitta stråk och mötesplatserna där vi kan skapa stadsmiljöer, som pocketparks med inspiration från Barcelona? Kanske behöver vi fokusera på att ytterligare lyfta pärlorna eller adressera ofullständigheterna. Kanske ta tillvara på möjligheterna i utveckling ensidiga miljöer med områden med många radhus och ineffektiva tomter. Kanske gömmer sig lösningarna någonstans vi idag inte helt tydligt ser, någonstans i både den stora strukturerande skalan och i de små platsspecifika lösningarna.

Kanske handlar det om att i idéskisserna:

  • Skissa på kreativa idéer, fysiska lösningar och strukturella förslag på en eller flera av de stadsdelar som beskrivs i materialet
  • Komma med strukturerande idéer, typologier eller fysiska principer för utveckling av fysisk, sociala och kulturella mötesplatser utanför stadskärnan

Umeå öppnade dock också för att teamen eventuellt hittar något annat som de ser är det viktigaste för att förvalta och förverkliga Umeåbornas idéer, drömmar och förslag, och det gedigna analysarbete som gjorts.

Umeå vill ha hjälp att bidra i arbetet med att realisera drömmar om den gestaltade livsmiljön för dagens och framtidens umebor i varje stadsdel! Teamens utifrånblick på Umeås stadsdelars särarter vore värdefullt!

Resultatet från teamens idéskisser är tänkta att de ska kunna skalas upp och passa in i flera av Umeås pågående processer. Vi behöver ha idéer som är anpassningsbara. Föreslå gärna denna typ av potentialer – då kan vi ställa krav på oss själva och aktörerna för att skapa mötesplatser etc och vi kan ha idéerna som underlag för kommande förtätningsprojekt som kommer att ske i stadsdelarna.

Resultatet blir också en viktig del i pågående översiktsplanearbete avseende stadsdelskomplettering. Här drivs en rad processer som handlar om att hitta de goda lösningarna för en rad frågor som passar i den täta staden. Resultaten stärker Umeås strävan mot tillsammansarbete och kan injicera fortsatta samtal med medborgare, bygg- och fastighetsaktörer och rent praktiskt kopplas till program med åtgärder för ökad social hållbarhet, arbete mot utsatta områden samt klimatneutralitet.

Teamets arbete kan även vässa Umeås modell om att lyfta social hållbarhet och arbete med gestaltade livsmiljöer och skalas upp för tillämpning i Umeås och andras landsbygder, andra städer i norr och i resterande Sverige. Med ett nationellt tillsammansarbete kring greppen finns potential att Sverige kan bli banbrytande i ett internationellt perspektiv när det gäller att utveckla gestaltade livsmiljöer.

Team: Marge + Ramboll

Vi vill förstå hur kommande förändringar kan komma hela kommunen till gagn. Vi behöver förstå hur människor upplever platserna idag, vilka förväntningar som finns på framtiden och vilka förändringar i arbetstillfällen och infrastruktur som kommer.

Porträttbilder på team Marge+Ramboll

Bild: Team Marge+Ramboll

Deltagare:

Louise Masreliez, Marge Arkitekter

Linda Björn, Marge Arkitekter

Erik Hökby, Marge Arkitekter

Namo Marouf, Ramböll

Anna Löfmark, Ramböll

Camilla Wenke, Ramböll

Vincent Prats, Ramböll

Alexine Wirén, Ramböll

Kontakt: Linda Björn, linda.b@marge.se

Idéskiss: Umeå – Radikal och Resilient

Radikal och resilient

Skissbilder på teamets fem teman Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Recycle.

Bild: Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Recycle. Marge+Ramboll

Umeå är Norrlands största stad och samtidigt en del av Arktis och Sápmi. En stad i norra Europa och Norden med ett viktigt universitet och förbindelse till Vasa på andra sidan Kvarken. Kommunen har vuxit snabbt och befinner sig mitt i en region som surrar av höga tillväxtambitioner och förväntningar på en snabb utveckling. Trots det menar vi att det finns skäl att planera varsamt och långsamt i Umeå. Den höga tilliten mellan människor, som är ett av stadens kännetecken, måste bevaras!

Vår vision om framtidens Umeå handlar om att bevara och bygga in kvaliteter, själ och särarter. Om tio år har man slutat riva i kommunen och byggt om i stället. Det befintliga har inspirerat det nya. Det som byggts har adderat värde till stadsdelarna. Nya tekniska lösningar har gjort att Umeborna lever i en klimatsmart och resilient stad. Om tio år är Umeå fortsatt progressiv och nyskapande.

Utrymmen i stadens olika delar har tagits till vara för att människor ska kunna mötas på kreativa sätt. Umeås stadsdelar har fått mer särpräglade uttryck. Det radikala draget hos Umeå har fått uppbackning och det finns gott om lite mer ”stökiga” miljöer där nya kulturella uttryck kan uppstå mera fritt och spontant!

Det ser vi att Umeåborna efterfrågar. New European Bauhaus vill undvika ofärdiga bostadsområden som breder ut sig, nya byggnader som står tomma, själlösa distrikt och gentrifiering som skapar klyftor. I det av EU just antagna dokumentet ”Åtta kriterier för en högkvalitativ bebyggelsekultur” hämtar vi frågeställningar och förhållningssätt som hjälper att skapa framtidens Umeå som kan byggas med utgångspunkt i den väv av sociala, kulturella och ekonomiska värden som skapar trivsamma, inkluderande och hållbara miljöer. Framtidens Umeå är tätare och breder inte ut sig på dagens skogs- och jordbruksmark. Att ta vara på stadskvaliteter, kulturella kvaliteter, (åter)skapa stadsdelskänsla och att utveckla med människan i centrum innebär att göra val.

Skisser

Här kan du ta del av teamets presentation av skissarbetet – Radikal och resilient (pdf).