Till innehåll på sidan

Visioner i norr: Eldberget

Kirunas Case – Från gruva till grodd för stadsutveckling

Huvudfråga – Hur blir det nedlagda gruvområdet Tuolluvaara ett tillgängligt och naturligt tillägg till den nya stadskärnan?

Området är starkt präglat av tidigare verksamhet, brytning av järnmalm i den numera nedlagda gruvan. Gruvdriften pågick under åren 19021982. Till en början skedde brytningen i dagbrott, senare under jord. De två lavarna (tornen) har använts för att frakta upp malm och är ett utav nya Kirunas landmärken.

Med anledning av stadsomvandlingen kommer Tuolluvaara gruvområde att ha en helt annan strategisk betydelse än den tidigare haft då det hamnar i nära anslutning till tätortens centrala delar. Områdets karaktär speglar Kirunas historia och det är en egenskap som vi vill behålla. Området har, genom stora infrastruktursatsningar blivit avskärmad från stadskärnan, så nära men så otillgängligt. I dagsläget är utmaningen just tillgänglighet. Hur kan vi göra området tillgängligt för att i framtiden vara ett område som är en naturlig del av staden? Hur kan området nyttjas? Ska Tuolluvaara vara ett expansionsområde för bebyggelse eller ska den fredas till stadsnära rekreationsområde? Ska området innehålla viktiga samhällsfunktioner, som till exempel sjukhuset som kommer att bli påverkad av stadsomvandlingen? Ska området utvecklas för turism med direktaccess till vildmarken?

Området kopplas ihop med Kirunas nya stadskärna främst genom gångbro som leder ut till den i dagsläget inte anlagda stadsparken som löper genom staden. Stadsparkens sträckning har en historisk koppling då material från Tuolluvaaragruvan transporterades på järnväg längs stadsparkens sträckning. Utmaningen ligger i att få till nya kopplingar till området.

Ett gammalt gruvområde har sina utmaningar i sig. I dagsläget finns väldigt begränsat med dokumentation kring gruvdriften som bedrevs i gruvan. Då området omfattats av underjordsgruva så innebär detta att det instängslade området ska betraktas som obyggbar på grund av underjordiska orter och sättningar. Den tidigare dagbrottet erbjuder dramatiskt landskap och ska betraktas på avstånd. Det är här industri möter landskap på ett påtagligt sätt.

Kontaktperson Kiruna kommun: Nina Eliasson, nina.eliasson@kiruna.se

Teamet bakom Eldberget: Marakatt-Labba, Outer Space, Norell/Rodhe, Segerstedt

Vi har en ambition om att ta fram ett eller ett par starka visuella verk som kan kommunicera vår vision på flera plan, informativt och intellektuellt, såväl som poetiskt och med öppningar för tolkning.

Porträttbilder på medlemmarna i teamet

Team: Marakatt-Labba, Outer Space, Norell/Rodhe, Segerstedt

Deltagare

Britta Marakatt-Labba, konstnär
Sam Keshavarz, Outer Space
Daniel Norell, Norell/Rodhe Einar Rodhe, Norell/Rodhe
Eugenia Segerstedt, Luleå Tekniska Universitet

Kontakt: Sam Keshavarz
sam@outerspacearkitekter.se
Tel: 070 358 01 52
Outer Space arkitekter AB

Idéskiss: Eldberget

Motto: Det vi tappade i flytten.

Illustration av Eldberget

Tuolluvaara ligger i skärningspunkten mellan många av de krafter som format Kiruna: gruvdriften, den samiska kulturen, fjällandskapet och nu stadsomvandlingen. Strax norr om gruvområdet går leden där samebyn Gabnas renhjordar flyttas. Omedelbart väster om området växer nya Kiruna fram i en tät kvartersstad. Gruvdriftens historia manifesteras i de höga lavarna, belägna i fonden för den nya stadsparken, samt i de djupa dagbrotten som skär genom landskapet i områdets mitt. I projektet Eldberget skisserar vi en framtid där dessa krafter flätas samman till en ny stadsdel, där kulturarv, bostäder, renskötsel och friluftsliv samsas. Namnet, som anspelar på hur berget glöder i solens första strålar, hämtar vi från Tuolluvaara som kommer ur samiskans dolla, eld, och vari, berg, samt ur meänkielis ord för eld, tuli.

Bild: Marakatt-Labba, Outer Space, Norell/Rodhe, SegerstedtVår vision värnar om materiella resurser och om platsens förutsättningar, i linje med hur urfolk ofta förhållit sig till sin omgivning. I takt med att delar av gamla Kiruna rivs skapas en unik möjlighet till återbruk av byggnader och material. Kring gruvområdet formas en ny småskalig stadsdel, helt och hållet byggd av material från det gamla Kirunas byggnader, i en gatustruktur anpassad till befintliga stråk, topografi och klimat. Vid entrén till området från stadsparken gestaltas en ny publik plats, som en port till gruvområdets kulturarv, till de naturområden som breder ut sig i norr och till den samiska kulturen. Lavarna och de äldre tegelbyggnaderna öppnas upp för allmänheten och kompletteras med nya publika byggnader. Kring lavarna berättar en serie konstnärliga utsmyckningar om det samiska arvet, genom eldstenar, vindfång och snöstaket. Det dramatiska landskapet norr om lavarna som gruvdriften tagit i anspråk tillgängliggörs via vandringsleder och utkiksplatser. Renleden i norr markeras med ny skyltning och de friluftsspår som korsar leden samlas i några punkter. Eldberget blir ett kreativt och inkluderande område – en expo för framtidens stad.

Vår vision kan förklaras under fem rubriker: Situerade kunskaper, medskapande, återbruk, flytta tillbaka positionerna, var möts vi?, samt ekosystem i ett förändrat klimat.

Skisserna

Här kan du ta del av teamets presentation av skissarbetet – Eldberget (pdf).

Illustration av Eldberget

Bild: Marakatt-Labba, Outer Space, Norell/Rodhe, Segerstedt