Till innehåll på sidan
Transportsystemets energi- och klimatomställning. Foto på människor vid spårvagnsstation i Stockholm.

Foto: Hans Ekestang/Boverket

Transportsystemets energi- och klimatomställning

Nu kan du söka stöd för projekt som bidrar med ny kunskap och lösningar på energirelaterade utmaningar i framtidens hållbara transportsystem.

Syftet med utlysningen är att genom tvärsektoriella aktörskonstellationer och samarbeten accelerera transportsektorns energi- och klimatomställning. Forskning, innovation och demonstration ska göra det möjligt för att både nya och befintliga kunskaper/åtgärder/lösningar ska kunna bli testade, uppskalade och omsatta i praktisk tillämpning. Utgångspunkten är att behovsägare tillsammans definierar utmaningar och angreppssätt.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan söka stöd för projekt inom ett eller flera av följande breda temaområden:

  • regelverk, policy och affärsmodeller
  • rättvis energiomställning och målkonflikter
  • mobilitet och tillgänglighet
  • optimerade och resurseffektiva system.

Utgångspunkten är att finansiera den forskning som ur ett systemperspektiv har störst potential att bidra till energi- och klimatomställningen för både gods- och persontransporter. Det kan innefatta en bredd av potentiella lösningar som kan vara både tekniska, organisatoriska, ekonomiska och juridiska, gärna i kombination. Behovsägare såsom företag, kommuner, regioner, eller myndigheter ska vara berörda av och involverade i forskningens genomförande.

Du kan läsa mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte och mål kan söka.

  • Offentlig sektor
  • företag och branschorganisationer
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut med anknytning till forskningsområdet
  • övriga aktörer med anknytning till forskningsområdet.

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut etcetera) samverkar är ett krav i utlysningen.

Viktiga datum

Beslut om vilka projekt som blir beviljade stöd fattas preliminärt i oktober-november 2024. Projektet kan starta tidigast 1 december 2024.

Observera att tidplanen kan bli förändrad. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Informationsmöten

Energimyndigheten bjuder in till två informationsmöten via teams (11 april och 16 maj) rörande utlysningen och programmet Hållbara transportsystem. Under mötena får du mer information om utlysningen, hur du söker samt hur ansökningarna blir bedömda. Det finns även möjlighet att ställa frågor.

Innan informationsmötet rekommenderas sökande ta del av informationsmaterialet om utlysningen där många frågor rörande utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar besvaras.

11 april 2024, klockan 14.00–15.15 via Teams

Ansluta till mötet

16 maj 2024, klockan 10.00–11.15 via Teams

Ansluta till mötet

Om programmet Hållbara transportsystem

Programmet har som syfte att bidra till utvecklingen av ett hållbart transportsystem som är fossilfritt, transporteffektivt och resurseffektivt. Programmet pågår mellan 10 maj 2023 och 31 december 2028 och har en ram om 235 miljoner kronor. Det här är programmets andra utlysning.

Mer om programmet