Till innehåll på sidan
Räkna med kulturarvet. Foto: Joel Nilsson

Räkna med kulturarvet

Vårt gemensamma kulturarv har en viktig roll att spela för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I mötet mellan kulturarv och hållbarhet finns en stor och många gånger outnyttjad potential.

Kulturarvets bidrag finns inom många områden i samhället, det kan handla om besöksnäring, folkhälsa och utbildning. Även i klimatarbetet är kulturarvet en positiv kraft att räkna med. Våra kulturmiljöer bidrar med unika värden i utvecklingen av ett levande och hållbart samhälle.

Publikationen Räkna med kulturarvet från 2023 skildrar hur det mångsidiga och rika kulturarvet engagerar och är en tillgång inom många olika samhällsområden.

– Det är en skrift som vi på Riksantikvarieämbetet tagit fram för att visa vilken betydelsefull roll kulturarvet har för samhället och för oss som människor. Här har vi samlat aktuella exempel och siffror presenterade på ett lättillgängligt sätt, säger Joakim Malmström, riksantikvarie.

 

Kulturmiljöer blir synliga i en digital samhällsbyggnadsprocess

Mycket är vunnet på att synliggöra kulturmiljövärden redan i planeringsstadiet. Bebyggelse med kulturvärden laddar platser och samhällen med attraktionskraft, både för etablering av företag och för människors inflyttning.

I en digital plan- och byggprocess synliggörs bebyggelsens kulturvärden i ett tidigt skede så att värdefulla miljöer kan tas tillvara och inte riskera att gå förlorade i processen. En snabb överblick är nödvändig för att tidigt kunna göra de kvalificerade avvägningar som samhällsbyggnadsprocessen kräver.

Idag står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av Sveriges utsläpp av klimatgaser. Genom att förvalta det redan byggda -– i stället för att riva och bygga nytt -– kan utsläppen av växthusgaser reduceras. Med energibesparande åtgärder och återanvändning av material går det att få ner klimatpåverkan ytterligare.

Återbruk och återanvändning av befintlig bebyggelse bidrar till en cirkulär ekonomi som är nödvändigt för att minska miljöpåverkan. Bebyggelse med kulturvärden blir då en stor tillgång i arbetet med klimatomställningen.

 

Samarbete är en framgångsfaktor för utveckling och hållbarhet

Riksantikvarieämbetet är en bland många samhällsaktörer med uppdrag som syftar till att utveckla samhället i en långsiktigt hållbar riktning. Att digitalisera och tillgängliggöra kulturmiljöinformation är en insats som ger synergieffekter inom flera olika verksamheter i samhället.

Just nu pågår ett arbete hos Riksantikvarieämbetet med att utveckla ett nytt bebyggelseregister som ska visa samlad och strukturerad information om bebyggelse med kulturvärden i Sverige. Det nya bebyggelseregistret blir ett viktigt verktyg som ger kommunerna förutsättningar att skapa långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer där människor vill leva.

Kulturarvet är – och behöver vara -– en integrerad del av vårt samhälle. Våra tankar, traditioner och ting blev formade av dem som levde före oss och är samtidigt morgondagens kulturarv. Kulturarv har en koppling till allt omkring oss och har en självklar roll i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

 

Läs mer

Räkna med kulturarvet (PDF)

Räkna med kulturarvet (webb)

Bebyggelseinformationsprojektet (webb)

 

Kontakt

Räkna med kulturarvet: Jonas Andersson, jonas.andersson@raa.se

Bebyggelseinformationsprojektet: Projektgruppen, bip@raa.se