Till innehåll på sidan
Bild på en rapport med texten "Rapport 2020 Rådet för hållbara städer"

Bildkälla: Redaktionen hållbarstad.se

Rådet för hållbara städer presenterar årets åtgärder

Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport på webbplatsen hållbarstad.se. I rapporten redovisas hur myndigheterna som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Årets rapportering till regeringen innehåller ett stort antal konkreta åtgärder för att stärka kommunernas omställningsarbete.

Ladda ner årets rapport: Rådet för hållbara städer – Årsrapport 2020

Rådet för hållbara städer utgår i sitt arbete från de delar av FN:s Agenda 2030 mål 11, ”Hållbara städer och samhällen”, som ligger i linje med regeringens ”Strategi för levande städer” och ”Politik för gestaltad livsmiljö”. De aktiviteter som Rådet ska genomföra 2020 och framåt kategoriseras därför utifrån mål 11 och dess delmål.

Rådet arbetar tillsammans för att

• ta fram verktyg och regelverk för hållbar stadsutveckling

• främja ny kunskap och innovationer inom området

• skapa arenor för gemensamt lärande, inspiration och kunskapsspridning.

Under året kommer Rådet för hållbara städer att fördjupa samarbetet utifrån de punkterna för att stödja kommunerna i arbetet med hållbar stadsutveckling.

 

– Sverige har stora möjligheter att bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling. Därför ökar vi nu samarbetet på den nationella nivån för att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen

Helena Bjarnegård, ordförande i Rådet för hållbara städer.

 

Här är ett axplock av de åtgärder som Rådets medlemmar samarbetar med under 2020:

• Installation och konferens om ekosystemtjänster och stadens gröna rum (ArkDes)

• Kunskapsspridning om vägen till ett mer transporteffektivt samhälle (Energimyndigheten)

• Konferens om gestaltad livsmiljö (Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd)

• Universell utformning som stöd för socialt hållbar stadsutveckling (Vinnova)

• Ökad samordning mellan forskningsfinansiärer och strategiska innovationsprogram inom samhällsbyggnadsområdet (Formas, Vinnova och Energimyndigheten)

• Nya affärsmodeller och cirkulär ekonomi (Tillväxtverket)

Utöver åtgärderna som finns listade i rapporten kommer Rådet för hållbara städer även att genomföra ett antal aktiviteter där samtliga medlemmar är engagerade. Ett exempel är den konferens som Rådet anordnar den 21 oktober tillsammans med det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Konferensen riktar sig till kommuner med syftet att stärka kopplingen mellan forskning och praktik för att nå mål 11 i Agenda 2030.

Ta del av årets rapport i sin helhet: Rådet för hållbara städer – Årsrapport 2020