Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på övergången till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets uppdrag är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Viable Cities är en katalysator för nya former av samarbete mellan städer, industri, akademi, forskningsinstitut och civilsamhället. Detta för att mobilisera för att förändra hur våra städer fungerar i linje med våra nationella, miljö- och klimatmål samt våra internationella åtaganden kopplade till de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – och Parisavtalet.

Programmets tidsram är 2017-2030 och genomförs med stöd i ett samlat arbete av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är ansvarig myndighet.

KTH är värdorganisation för Viable Cities.