Vår vision – livskraft för framtiden

All vår verksamhet ska utgå ifrån regionens vision och värdegrund.

Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser. I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag. Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland.

Värdegrund

Region Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och ska bemötas med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter. Regionen ska hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov.

Hälsa, sjukvård och tandvård

Vårt mål är att länets alla invånare ska ha en god hälsa och tillgång till en vård som är jämlik, tillgänglig och patientsäker. Vår verksamhet inom detta område omfattar allt från vård och hälsofrämjande arbete till forskning och utvecklingsarbete.